تهیه و تنظیم/امیر جواهری لنگرودی :بازداشت کارگران کارخانه ذوب فلز خاتون آباد را محکوم می کنیم!

و بلاگ کارگری راه کارگر : مس خاتون آباد سر چشمه، یاد آور ایستادگی و مقاومت کارگران را برای همه گردان هم طبقه ای ها و فعالان کارگری در داخل و خارج از کشور تداعی می نماید.

9

هرساله چهارم بهمن ماه ، یاد آور خاطره کارگران جان باخته مس خاتون اباد است که۲۸ دی ماه سال ۱۳۸۲ در دفاع از حق برخورداری از کار و بهبود شرایط زندگی خود دست به اعتراض زده و ناجوانمردانه به گلوله بسته شدند.

تلخکامی آن تهاجم را باید بعد از زمین لرزه بم در منطقه کرمان در خاطره ها تلجی نمود . رژیم برای خاموش کردن شعله برخاسته از فریاد خروشان حدود ۲۰۰ نفر از کارگران اخراجی شرکت ملی صنایع مس ایران، واقع در خاتون آباد شهر بابک کرمان ، خواست و دادرسی مطالباتی کارگران را با گلوله پاسخ می دهد .

ماجرای سیاهروزی آن تهاجم همه جانبه در برابر خواست حدود ۲۰۰ نفر از کارگران اخراجی شرکت ملی صنایع مس ایران، در خاتون آباد شهر بابک کرمان در اعتراض به اخراج و از دست دادن شغل شان در معدن ، در محل کار دست به تحصن زده و پس از چند روز تجمع، زمانی که خواست های آنان از جانب مسئولین بی جواب می ماند، همراه با خانواده های خود در قالب یک راهپیمایی اعتراضی به سوی فرمانداری شهر بابک حرکت کرده و در مقابل این فرمانداری تجمع می نمایند.


اما مسئولین بازهم به جای پاسخ گویی به کارگران در یک چنین روزی (چهارم بهمن ماه سال ۱٣٨۲) آنان را ابتداء با یاری نیروهای سرکوبگر امنیتی و انتظامی خود محاصره می نمایند. سپس با استفاده از ابزارهای سرکوب، از جمله یک فروند هلیکوپتر، از زمین و هوا به گلوله می بندند و به خاک و خون می کشند که درنتیجه این تیراندازی چهار نفر ازکار گران به نام های مهدوی ، ریاحی، مومنی و جاویدی به همراه یک دانش آموز به نام پور امینی کشته و تعداد دیگری از کارگران نیز زخمی و دستگیر می شوند.
پرسش این استکه ؛ در چنین روزی کارگران مس خاتون آباد چه می خواستند که این گونه با گلوله به اجتماع کارگران و خانواده های که با دستان خالی و پینه بسته اجتماع کرده بودند، پاسخ دادند؟
کارگران تنها می خواستند که بر سر کار خود باقی بمانند و اخراج نشوند .کارگران می خواستند که کارفرمایان، در پناه قوانین و قراردادهای ضدکارگری همچون قراردادهای موقت و سفید امضای کار و انواع و اقسام شرکت های پیمان کاری، هر لحظه با تمسک به یک بهانه و ترفند، شرایط کاری شان را مختل ننمایند و امنیت شغلی شان را به بازی نگیرند؛ کارگران می خواستند که اضطراب و نگرانی ناشی از اخراج و بیکاری را در لحظه لحظه ی زندگی شان احساس نکنند و هر آن در خطر اخراج نباشند؛ کارگران می خواستند که شغل داشته باشند و کار کنند. اما عوامل و کارگزاران سرمایه به جای پاسخگویی به این خواست های برحق و انسانی، آنان را مورد یورش قرار دادند و به خاک و خون کشیدند.
این مجموعه صنعتی وابسته به شرکت ارفع سازان ، از شرکت های پیمانکاری مس سرچشمه اند . صاحبان این معادن همراه پیمانکاران برای اینکه حکم اخراج این کارگران را قانونی تلقی نمایند. امسال آزموني برپا نموده و از کل شرکت کنند گان ۱۵۰ نفر مجددا استخدام كرده و بقيه را اخراج مي نمايند.

1

کارگران بیکار شده کارخانه ذوب خاتون آباد عليه اين حرکت تفرق افکنانه و ضد کارگری دست زده بودند که با حمله و یورش یگان ویژه سرکوبگر روبرو شدند و در این ٢٨ كارگر معترض دستگير شدند.

کارگران این مجمتع امسال طی روزهای بیست هفتم و بیست هشتم (۲۷ و ۲۸) دیماه به همراه خانواده های دست به تجمع دستجمعی اعتراضی در رفسنجان می زنند . کارگران در این حرکت اعتراضی خواست غیر مترقبه ای را بر زبان نمی رانند .
آنان همچنان حول مطالبات بی پاسخ مانده خود یعنی مشخص شدن وضعیت استخدامی – بازپرداختن به امنیت شغلی و مزابای حرفه ای خود برابر کارگران استخدامی می گردند . پاسخ کارگران اجتماع کننده ، دستگیری و تهاجم است .

حال شاهدیم که امسال بعد از سپری شده ۱۲سال از آن جنایت خونبار که خانواده های قربانیان آن جنایت اشکار هنوز که هنوز است در گیر آنند ، باردیگر دی دی ماه عله سرکوب نظام بر سر کارگران می ریزند و جمع وسیعی از کارگران معترض را محاصره می نمایند و ٢٨ کارگر معترض ذوب مس خاتون آباد را دستگیر می کنند . این تهاجم دقیقا برای ما فعالین کارگری در خارج و داخل کشور تداعی گر همان حمله قصاوت بار نیروهای انتظامی در سال٨٢ است.

1+1

قابل توجه است که خواست کارگران و خانواده های قربانیان آن جنایت تاریخی ، همچنان بر سر جای خود است . یعنی مطالباتی که در برابر معترضین بود و آن بازگشت کارگران اخراجی بر سر کار ، روشن شدن وضعیت بیمه بیکاری و بیمه عمر ، پایان بخشیدن به بی سرانجامی وضعیت کارگران پیمانی و قطعیت بخشیدن به استخدام کارگران در مجتمع کارگری معدن ، روشن شدن وپایان به بی ثباتی امنیت شغلی کارگران این مجمتع صنعتی ؛ همچنان بر سر راه طولانی مبارزان کارگران این معدن قراردارد و امروز نیز خواست آزادی و فوری دستگیر شدگان ؛ بدون هر نوع پرونده سازی بیست کارگر بازداشتی به آن مجموعه خواست ها بی پاسخ مانده کارگران و خانواده های آنان افزوده شده است .
برای کارگران و خانواده های بازداشتی این تجربه تلخ قابل تکرار نیست که ابتداء کارگران سازمانگر و معترض را با پرونده سازی و قرار وثیقه آزاد می نمایند . آبها که از آسیاب افتاد بار دیگر به مانند کارگران معترض و سازمانگر معدن بافق – البرز شرقی و غربی – یا معدن چادر ملو و یا مجمتع رازی بعد تر به سراغشان می روند و به پای میزمحاکمه و فرمان به شلاق بستن وا می دارند.
این که سنت مبارزاتی داشتن و در مقابل عمله سرکوب و نیروهای انتظامی و امنیتی جمع شده و اعتراض کردن کافی نیست . همه ما شاهد جمع شدن بیش از پنج هزار نیروی کارگری معدن بافق در طولانی ترین اعصاب آنان ، حمایت وسیع بازنشتگان معدن بافق در سطح شهر و در کنار بسیج عمومی خانواده های آنان و همراهی دانشجویان بافقی از آنان و همراهی و همدلی بخش های زیادی از مردم شهر را با آنان شاهد بودیم . ولی نداشتن تشکل مستقل و سازمانگر که بتواند این نیروی عظیم را جمع کند و بطور نقشه مند ، مبارزه متشکل کارگران را در برابر خواست جلوگیری از خصوصی سازی معدن پی کرد، ضعف اشکار و غیر قابل جبران آن مبارزه اعتضصابی طولانی بوده است که ما به دفعات راجع به آن نوشتیم و صحبت داشتیم .
امروز همین حادثه می تواند دیگر بار و به نوعی دیگر برای کارگران مجمتع مس سرچشمه کرمان حادث گردد ، که در مقابل ایستاگی و پافشاری کارگران ، دستگر شده گان را هم به نحوی آزاد سازند و به بخشی از خواسته ها هم پاسخ گویند . ولی به محض اینکه فضا عادی شد و توجه های عمومی از این سرکوب دور گردید ، بازهم ما با موج دستگیری ها و احضار ها روبرو نشویم .

2

برای کارگران در راستای فائق آمدن به پراکندگی و پیشبرد سازمانیافته خواست های خود ، راهی جز سازماندهی و ایجاد تشکل مستقل خود ندارند.
کارگران معادن می توانند به شکل رسته ای و همچنان بر سر خواسته های خود ، متشکل گردند و با هم برای پیگیری خواسته ها و مطالباتشان خویش با حفظ استقلال عمل رسته خود بشکل متشکل و سراسری عمل نمانید.
برای دستیابی به خواسته و پایان بخشیدن به پراکندگی ، یگانه راه امر مبارزاتی کارگران در ایجاد تشکیلات طبقاتی آنان است . برای کارگران مجتمع معادن مس سرچشمه کرمان نیز راه دستیابی بدین امر باید به خواست امروز کارگران این مجتمع بدل گردد .

در زیر شما درجریان اطلاعیه و درخواست های بیشمار آزادی بی قید و شرط کارگران دستگیر شده مس خاتون اباد قرارمی دهیم .
==============
در اعتراض به دستگیری کارگران مس خاتون آباد به حمایت از آنها بر خیزیم!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

1+3

با درود بر مبارزه و مقاومت کارگران خاتون آباد و خانواده هایشان!
۲۸ کارگر معترض مس خاتون آباد از روز سه شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ در بازداشت به سر می برند. و اقدامی هنوز در رابطه با آزادی آنها از طرف مقامات مسئول انجام نگرفته است و خانواده های آنها همچنان پیگیر وضعیت آنها هستند.

کارگران قراردادی که در زمان احداث پالایشگاه دراین مجموعه فعالیت داشتند روز سه شنبه در مقابل درب ورودی مجتمع مس خاتون آباد اعتصاب کرده اند و راه را بر کارگران و پرسنل این مجموعه بسته اند .

نیروهای تامین شهرستان با یورش شبانه به کارگران معترض آنها را بازداشت نمودند. خانواده های آنان در اعتراض به این حرکت ضد کارگری روزچهارشنبه در مقابل درب ورودی مجتمع مس تحصن کرده وعملا کوره ذوب را تعطیل کردند .

در واقع تعرض به کارگران از اینجا شروع میشود که پیمانکارانی تعدادی از کارگران را با قید قرار دادها و زمان های معین ومشخص برای انجام پروژه هایی بکار میگمارند با خاتمه این پروژه ها، قرار داد کاری هم با کارگران نیز به اتمام میرسد و اقدام به بیکارنمودن آنها می نمایند.

در ادامه این حرکت، مسئول روابط عمومی مس اذعان کرد: این اجتماعات در پی برگزاری آزمون استخدامی از بین کارگرانی است که در زمان احداث پروژه پالایشگاه با پیمانکاران وقت همکاری داشته اند، لذا افرادی که دراین آزمون نمرات قبولی را کسب نکرده اند متحصن شده اند. تجمعات و اعتراضات از سوی کارگرانی که در آزمون حد نصاب نمرات را کسب نکرده اند همراه با خانواده هایشان بمدت سه هفته است که ادامه دارد.

صاحبان این معادن همراه پیمانکاران برای اینکه حکم اخراج این کارگران را قانونی تلقی نمایند. آزموني برپا نموده و از کل شرکت کنند گان ۱۵۰ نفر ر مجددا استخدام كرده و بقيه را اخراج مي نمايند.

کارگران بیکار شده کارخانه ذوب خاتون آباد عليه اين حرکت تفرق افکنانه و ضد کارگری دست زده بودند که با حمله و یورش یگان ویژه سرکوبگر روبرو شدند و در این ٢٨ كارگر معترض دستگير شدند.
یورش به كارگران خاتون آباد و دستگیر نمودن آنها که به دفاع از منافع طبقاتي خود بپا خاسته اند، يكبار ديگر نشان از این دارد كه اين رژيم پاسخ ابتدايی ترين خواسته ها را با زندان و بیکار ساختن مي دهد. همانطور که در سال ۱۳۸۲ رژیم سرمایه جمهوری اسلامی اعتراض کارگران خاتون آباد شهر بابک را با گلوله پاسخ دا د و به از دست دادن جان چند کارگر و زخمی شدن تعداد دیگری ختم شد. اين عمل جنايتكارانه نشانه اوج درماندگی و ضعف رژيمی است كه در بحران عميق و همه جانبه ای بسر ميبرد و چاره ای جز انجام اينگونه اعمال ضد کارگری ندارد.

در چند سال اخیر در پرتو سیاستهای جدید جهانی سرمایه، در ایران نیز استثمار و بی حقوقی مطلق کارگران شدت بی سابقه ای بخود گرفته است. خصوصی سازیها، اخراج و بیکارسازی و قراردادهای سفید، کاهش دستمزد و بالا کشیدن حقوق معوقه، لغو ابتدایی ترین بیمه های اجتماعی کارگری، تحمیل قوانین ضد کارگری در باز گذاشتن دست کارفرماها، بیش از پیش زندگی کارگران را به ورطه نابودی کشانده است در چنین شرایطی دامنه اعتراضات کارگری در ایران ابعاد وسیعی به خود گرفته است.

برای مقابله با اعتراضات، برای جلوگیری از گسترش و ارتقاء و سراسری شدن مبارزات، رژیم اسلامی سرمایه یک راه بیشتر نمی شناسد و آن سرکوب علنی تجمع کارگران با استفاده از اوباشان چماقدار و مزدوران نظامی اش است که سرکوب و یورش به کارگران مس خاتون آباد دقیقا هم در این راستا معنی می یابد.

کارگران مس خاتون آباد در طی تمامی این سالها به مبارزه به شرایط سخت کاری خود، حداقل دستمزد چندین برابر زیرخط فقر، نداشتن امنیت شغلی و اخراج و بازداشت و شرایط سخت و آلودگی محیط کار ادامه داده اند.

روند بيكارسازی و عدم پرداخت دستمزدها نه تنها رو به بهبود نيست بلكه با بحرانی كه رژيم را در بر گرفته هر روز شديدتر ميشود. بحران اين رژيم فقط به حيطه سياست بر نميگردد، بلكه بحرانی همه جانبه و همزمان سياسی، اقتصادی و اجتماعی است.هر روزه جمعيت قابل توجه اي از نيروی كار در آستانه اخراج قرار دارد و مشكل اشتغال به معضل بزرگ رژيم و توده های کارگر و زحمتکش تبديل شده است.

اما کارگران مس خاتون آباد برای رسیدن به مطالبات خود، با مبارزات جدا از هم طبقه ایهای دیگر خود، نمی توانند سرمایه را به عقب نشینی جدی وادارند. هم اکنون کارگران معدن کار طزره و زمستان یورت در حال اعتصاب و تجمع هستند. این بخش از جنبش کارگری نیز ماهها و بلکه سالهاست که برای مطالباتی چون دستمزدهای معوقه و … مبارزه می کنند. گرچه مبارزات کارگری سالهای اخیر نشان داده است که نه تنها هر گام پیشروی جنبش کارگری در جهت رسیدن به کسب مطالباتش در گرو ایجاد تشکلهای طبقاتی خویش است بلکه جلوگیری از زندانی نمودن آنها نیز به آن گره خورده است به عبارت دیگر میتوان با اطمینان گفت با ایجاد تشکل می توان به این نابرابریها خاتمه داد.

افشای سرکوبگریها و جنایات رژیم علیه کارگران ایران و اعتراض و همصدایی برای آزادی کلیه کارگران زندانی از جمله کارگران بازداشت شده مس خاتون آباد، دفاع و پشتیبانی از اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه و دیگر اعتصابات و اعتراضات کارگری و نیز تلاش برای تقویت اتحاد و همبستگی میان کارگران و انعکاس اعمال ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی در سطح بین المللی باید هر چه بیشتر گسترش یابد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
۲ فوریه ۲۰۱۶
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/

==========================

از کارگران بازداشت شده کارخانه ذوب فلز خاتون آباد حمایت کنیم

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

3
در دوازدهمین سال کشتار بیرحمانه کارگران معدن مس خاتون آباد که در دفاع از حق برخورداری از کار و بهبود شرایط زندگی توسط ایادی سرمایه به خاک و خون کشیده شدند و در حول و حوش سال روز این کشتار وحشیانه، 28 نفر دیگر از کارگران کارخانه ذوب فلز این شهر (خاتون آباد) باز داشت شده و به زندان شهربابک منتقل شدند.
تاکنون هیچ پاسخ مشخصی در مورد علت بازداشت و زندانی کردن این کارگران از طرف مسئولین ارائه نشده و خانواده های این کارگران همچنان در بی خبری و نگرانی به سر می برند. این کارگران جزء 320 کارگری بودند که تنها با وعده جذب در پروژه پالایشگاه و به امید استخدام در این شرکت، به مدت چهار سال با دستمزدی ناچیز و به مراتب زیر خط فقر، همه ی سختی ها و مرارت هایی را که ایادی و دست نشاندگان سرمایه در هیئت کارفرما و مدیر عامل و در یک کلام سرمایه دار در حق آنان روا داشته بودند تحمل کردند و سرانجام پس از مدتی به بازی گرفته شدن با مانعی به نام آزمون استخدامی مواجه شدند. آزمونی که در واقع بهانه ای بود برای اخراج کارگران، با توجیهی به ظاهر عامه پسند. عوامل سرمایه در واقع با این ترفند بود که جمعا 170 نفر از کارگران را اخراج و 28 نفر از آن ها را نیز بازداشت و روانه زندان کردند.
بر اساس برخی گزارش ها مأمورین یگان ویژه در روز سه شنبه 6 بهمن ماه، به کارگرانی که در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی و بیکارسازی خود در نمازخانه کارخانه جمع شده بودند یورش برده وآن ها را بازداشت و شبانه به زندان شهر بابک منتقل نمودند. کارگران که به این موضوع واقف بودند از ابتدا با همراهی خانواده هایشان نسبت به برگزاری آزمون اعتراض کرده و خواهان آن بودند که کارفرما طبق وعده خود عمل نماید . اما از 320 نفر از کارگرانی که پیش از برگزاری آزمون از کاراخراج شده بودند،تنها 280 کارگر واجد شرایط شرکت در آزمون اعلام شدند و از این تعداد نیز بار دیگر تنها 150 نفرپذیرش شدند. و به این ترتیب کارفرما بعد از اینکه چهارسال با دادن وعده استخدام کارگران را در شرایط سخت وادار به کار کرده بود با یک ترفند اکثریت آنان را اخراج کرد.
اینکه این کارگران نسبت به اخراج خود از کار معترض بوده اند و یا نسبت به چگونگی آزمون استخدامی اعتراض داشته اند دراصل قضیه هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. در هر صورت آنها از حق اشتغال خود یعنی از حق زندگی دفاع کرده اند.اینطور که مشخص است گویا دفاع از حقوق ابتدایی نظیر حق اشتغال، خوش آیند سرمایه نیست و آن ها را نگران و خوابشان را پریشان می کند. به همین دلیل است که همه روزه شاهد دستگیری و بازداشت کارگران هستیم. دستگیری کارگران عسلویه، دادگاهی شدن کارگران معدن بافق و همچنین محاکمه کارگران سیمان دورود همه و همه حکایت از وحشت سرمایه از نیروی عظیم کارگران و تلاش جهت خاموش کردن صدای اعتراض آنان، از طریق تشدید فشار بر کارگران دارد. اگر به خواسته های همه این کارگرانی که طی یکماهه اخیر بازداشت شده اند نگاه کنیم می بینیم که خواسته انها یا بازگشت به کار بوده و یا دریافت حقوق معوقه که ابتدایی ترین خواسته و حقوق انسانی است.
دفاع از کارگران بازداشت شده وخانواده های آنها دفاع از حق زندگی است.کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از کارگران بازداشت شده کارخانه ذوب فلزخاتون آباد، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط این کارگران و توقف فشار و بازداشت ومحاکمه کارگران می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
14بهمن

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=14:1389-12-23-23-57-18&id=2457:1394-11-15-11-40-00&tmpl=component&print=1&layout=default&page=

========================

کارگران معترض مس خاتون آباد باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

corbis_47

۲۸ کارگر معترض مس خاتون آباد از روز سه شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ در بازداشت به سر می برند. طبق گزارشات موجود و اظهارات وکیل برخی از کارگران بازداشتی، تا کنون در مورد سرنوشت این کارگران تصمیمی از جانب مقامات حکومتی گرفته نشده است و خانواده های آنان کماکان پیگیر وضعیت آنان هستند.
کارگران شرکتهای اقماری مس خاتون شهر بابک حدود ۴ سال با حقوق پایین به امید جذب در پروژه پالایشگاه کار کرده اند. سعد محمدی مدیر عامل اسبق شرکت مس در ابتدای کار پروژه، قول جذب تمام این کارگران را به هنگام راه اندازی شرکت داده بود، اما سال گذشته مجتمع مس برای تامین نیروی مورد نیاز این شرکت، برگزاری آزمون را در دستور کار قرارداد. کارگران با آگاهی از این که برگزاری آزمون استخدامی می ‌تواند امنیت شغلی‌شان را با تهدید جدی مواجه کند، طی یکسال گذشته همراه با خانوادهایشان در اعتراض به بلاتکلیفی و تضمین امنیت شغلی بارها دست به تجمع زدند.
سرانجام در ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ کارگران بدنبال وعدهٔ مسئولین مبنی بر تضمین امنیت شغلی‌شان، در آزمون استخدامی این شرکت ثبت نام کردند. اما ۳۲۰ کارگر مجتمع ذوب مس خاتون آباد پیش از برگزاری آزمون، در ۳۱ تیرماه سال جاری از کار اخراج شدند. سپس کارخانه ذوب مس خاتون آباد در ۲۴ مهرماه سال جاری آزمونی را برگزار کرد که تنها ۲۸۰ نفر از کارگران اخراجی شرایط شرکت در آزمون را کسب کردند و از این تعداد نیز فقط ۱۵۰ نفر موفق شدند که به سر کار بر گردند. بدین ترتیب ۱۷۰ کارگر کارخانه ذوب مس خاتون آباد بیکار شدند که ۱۳۰ نفرشان در آزمون نیز شرکت کرده بودند.
دور اخیر اعتراضات کارگران از اواخر دی ماه آغاز شد. با تداوم این اعتراضات که با حضور خانواده های کارگران همراه بود، مامورین انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روزسه شنبه ۶ بهمن ماه به جان کارگران معترض افتادند و ۲۸ نفر از آ‌نان را بازداشت کردند که بنا برآخرین خبرها همچنان دربازداشت بسر می برند.
کارگران مجتمع مس خاتون آباد از سالهای پیش با معضل بنیادی کار بسیار سخت و عدم امنیت شغلی مواجه بوده اند و مطالبات آنها یا با سرکوب های شدید و خونین روبرو شده است و یا در سالهای اخیر با وعده و وعیدهای مختلفی از جانب مدیریت مجتمع و نیز مسئولین حکومتی بی پاسخ مانده است. کارگران ایران و جهان به یاد دارند که در پی اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شهرک بابک کرمان در سال ۱۳۸۲ (ژانویه ۲۰۰۴ ) کارگران اخراجی به همراه خانواده هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. کارگران بعد از این حرکت اعتراضی، از آنجا که به خواست خود نرسیده بودند، جاده خاتون آباد به شهر بابک را بستند. در این هنگام نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی از جمله با استفاده از هلی کوپتر خود را به محل رساندند، به کارگران هجوم بردند و با ضرب وشتم آنان را پراکنده کردند. کارگران سپس در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند. نیروی های سرکوب رژیم این بار کارگران را به گلوله بستند و چهار نفر از کارگران و یک کودک را کشتند. خبر کشتار کارگران خاتون آباد توسط رژیم اسلامی سرمایه بلافاصله در سطح بین المللی منتشر شد و کارزاری جهانی علیه این جنایت رژیم به راه افتاد.
مبارزات کارگران مس خاتون آباد در طی تمامی این سالها همچنان ادامه داشته است؛ کارگران مس خاتون آباد نه تنها با معضلاتی همچون حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر، نداشتن امنیت شغلی و اخراج و بازداشت مواجه بوده اند، بلکه بنا به شرایط سخت و آلودگی محیط کار، بسیاری از آنها از بیماریهای مختلف رنج می برند. بعلاوه مقامات حکومتی با بکارگیری سیاستهای تفرقه افکنانه و تبعیض نسبت به کارگران با سابقه بومی، همواره تلاش کرده اند از اتحاد و همبستگی بین کارگران بومی و غیر بومی در مبارزه مشترک برای بهبود شرایط کار جلوگیری کنند. تنها اتحاد بین همه کارگران مس خاتون آباد (بومی و غیر بومی) و شرکت گسترده خانواده ها در این مبارزات و همزمان حمایت دیگر کارگران در ایران و در سطح بین المللی می تواند سیاستهای ضدکارگری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را به شکست بکشاند.
افشای سرکوب گریها و جنایات رژیم علیه کارگران ایران و کارزار برای آزادی کلیه کارگران زندانی از جمله کارگران بازداشت شده مس خاتون آباد باید هر چه بیشتر گسترش یابد. بعلاوه و در همان حال، بیش از پیش ضروری است که درتلاش برای تقویت اتحاد و همبستگی میان کارگران و برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری، ماهیت تشکل های به اصطلاح کارگری اما وابسته به رژیم همچون خانه کارگریها، مجمع نمایندگان و انجمنهای صنفی دست ساز که شریک کارفرماها و دولت هستند را در سطح جهانی افشا کرد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۳۱ ژانویه
http://www.etehadbinalmelali.com/HTML_2015/12_Bahman_94_Khatoonabad.html

======================
بیش از ده روز از بازداشت 28 کارگر مس خاتون آباد می گذرد!
حکایت کارگران مس خاتون آباد، حکایت تلاش برای حقوق حداقلی است

7

بیش از ده روز از بازداشت 28 کارگر مس خاتون آباد می گذرد.
این کارگران در اولین روز بازداشت به زندان شهر بابک منتقل شده اند.
حکایت این بازداشت جالب است:مدیریت مجتمع مس خاتون آباد در مهرماه با برگزاری یک آزمون استخدامی، از بین حدود 300 کارگر این مجتمع فقط 150 کارگر را به استخدام در می آورد و باقی کارگران بیکار می شوند.
آزمون در حالی برگزار میشود که پیش از آن بر اساس مصوبه شورای تامین شهر بابک باید همه کارگران جذب مجتمع می شدند و تعدیلی انجام نمی گرفت.
پس از برگزاری آزمون و تعدیل های انجام شده، تجمعات این کارگران در ماهها و هفته های گذشته منجر به این بازداشت گسترده می شود.
نکته اساسی اینجاست که کارگران مس خاتون آباد با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار و با شرایط سخت محیطی مشغول به کار بوده اند و این اعتراضات نیز برای بازگشت به کار با همان شرایط حداقلی است.
بازداشت کارگرانی که خواسته های حداقلی دارند و تنها خواهان بازگشت به شغلی هستند که از تامین مخارج زندگی آنها ناتوان است، بی عدالتی محض است.
وکیل کارگران مس خاتون آباد، دهم بهمن ماه به خبرگزاری ایلنا گفته است: 60 درصد کارگران خاتون آباد مشکل ریوی دارند
وی گفت: کارگران بیکار شده فقط کار می خواهند و این خواسته زیادی نیست، بهتر است به جای بازداشت معترضین به این خواسته ساده رسیدگی شود.
منبع:حقوق ومعلم وکارگر

==================

فراخوان: برای آزادی کارگران بازداشتی مس خاتون آباد متحدانه اقدام فوری بعمل آوریم – لیست نهائی همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال

صد و هفتاد کارگر شرکت های اقماری مس خاتون آباد شهربابک پس از آزمون استخدامی، به رغم وعدهٔ اولیه مسئولین مبنی بر تضمین امنیت شغلیشان، از کار شدند . بدنبال این فریبکاری کارفرمای دولتی، کارگران همراه با خانوده خود دست به اعتراض گسترده زده که مامورین سرکوبگر یکان های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روزسه شنبه ۶ بهمن ماه به جان کارگران معترض افتادند و ضمن ضرب وشتم آنان تعداد ۲۸ نفر از معترضین را بازداشت کردند که همچنان در باز داشت بسر می برند. سرکوب و محرومیت کارگران در این منطقه صنعتی سابقه طولانی دارد….

………….

به کلیه انسانهای شریف وبرابری طلب وآزادی خواه

به کلیه اعضاء ونمایندگان اتحادیه های کارگری در سراسر جهان

به کلیه احزاب وسازمانهای برابری طلب ، ترقیخواه و مدافع حقوق کارگران

ما جمعی از نمایندگان سابق تشکلات کارگری درایران وفعالین فعلی کارگری در خارج از کشور که هدفمان دفاع از جنبش کارگری ایران وحمایت ازکارگران در ایران است از همه شما عزیزان دعوت میکنیم با امضاء این طومار همبستگی خود را با کارگران زندانی اعلام نمایید.

متن طومار:

کارگران بازداشتی شرکت های مس خاتون آباد شهربابک وفعالین کارگری زندانی سریعأ آزاد باید گردند.

از روز سه شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶تاکنون۲۸ کارگر معترض مس خاتون آباد در بازداشت به سر می برند. طبق گزارشات موجود و اظهارات وکیل برخی از کارگران بازداشتی، تا کنون در موردآزادی این کارگران از جانب مقامات حکومتی اقدامی صورت نگرفته و آنان کماکان در باز داشت بسر میبرند.

کارگران شرکتهای اقماری مس خاتون شهر بابک حدود ۴ سال با حقوق بسیار پایین به امید جذب در پروژه پالایشگاه کار کرده اند. سعد محمدی مدیر عامل اسبق شرکت مس در ابتدای کار پروژه، قول جذب تمام این کارگران را به هنگام راه اندازی شرکت داده بود، اما سال گذشته مجتمع مس برای تامین نیروی مورد نیاز این شرکت، برگزاری آزمون را در دستور کار قرارداد. کارگران با آگاهی از این که برگزاری آزمون استخدامی می تواند امنیت شغلیشان را با تهدید جدی مواجه کند، طی یکسال گذشته همراه با خانوادهایشان در اعتراض به بلاتکلیفی و تضمین امنیت شغلی بارها دست به تجمع زدند.

۱۷۰کارگر شرکت های اقماری مس خاتون آباد شهربابک پس از آزمون استخدامی، به رغم وعدهٔ اولیه مسئولین مبنی بر تضمین امنیت شغلیشان، از کار شدند . بدنبال این فریبکاری کارفرمای دولتی، کارگران همراه با خانوده خود دست به اعتراض گسترده زده که مامورین سرکوبگر یکان های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روزسه شنبه ۶ بهمن ماه به جان کارگران معترض افتادند و ضمن ضرب وشتم آنان تعداد ۲۸ نفر از معترضین را بازداشت کردند که همچنان در باز داشت بسر می برند.

سرکوب و محرومیت کارگران در این منطقه صنعتی سابقه طولانی دارد :

کارگران مجتمع مس خاتون آباد از سالهای پیش با معضل بنیادی کار بسیار سخت و عدم امنیت شغلی مواجه بوده اند و مطالبات آنها یا با سرکوب های شدید و خونین روبرو شده است و یا در سالهای اخیر با وعده و وعیدهای مختلفی از جانب مدیریت مجتمع و نیز مسئولین حکومتی بی پاسخ مانده است. کارگران ایران و جهان به یاد دارند که در پی اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شهرک بابک کرمان در سال ۱۳۸۲ (ژانویه ۲۰۰۴ ) کارگران اخراجی به همراه خانواده هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. کارگران بعد از این حرکت اعتراضی، از آنجا که به خواست خود نرسیده بودند، جاده خاتون آباد به شهر بابک را بستند. در این هنگام نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی از جمله با استفاده از هلی کوپتر خود را به محل رساندند، به کارگران هجوم بردند و با ضرب وشتم آنان را پراکنده کردند. کارگران سپس در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند. نیروی های سرکوب رژیم این بار کارگران را به گلوله بستند و چهار نفر از کارگران و یک کودک را کشتند. خبر کشتار کارگران خاتون آباد توسط رژیم اسلامی سرمایه بلافاصله در سطح بین المللی منتشر شد و کارزاری جهانی علیه این جنایت رژیم به راه افتاد.

ما اخراج ۱۷۰ کارگر شرکت مس خاتون آباد، سرکوب کارگران معترض، و باز داشت ۲۸ کارگر این شرکت را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط آنان و همه فعالین کارگری زندانی هستیم.

……..

اگر شما نیز مایل هستید که اسم تان در پایین متن فوق اورده شود لطفا تا پایان روز یکشنبه۷فوریه از طریق ایمیل های زیر با ما تماس بگیرد.

علی پیچگاه نماینده سابق شورای پالایشگاه نفت تهران

مرتضی افشاری نماینده سابق کارگران چاپخانه تهران

علی مبارکی نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان

ادرس ایمیلی:

alipichgah@hotmail.com

morteza17@hotmail.com

kargar_1357@hotmail.com

 متن ترجمه نهائی انگلیسی در نسخه وورد را از اینجا بردارید

 ترجمه انگلیسی متن فراخوان در نسخه پ د اف را از اینجا بردارید

اسامی :

اکبر دیلمی

ایوب رحمانی

آمادور نویدی

احسان ثابت

السا فنی

ایوب رحمانی

احمد بخردطبع

آناهیتا اردوان

اکبر کریمیان

احمدرضا موید محسنی

آرش کمانگر

آیدین فنی

امیر جواهری لنگرودی

اسماعیل مولودی

الاهه شکرائی

اکبر سیف

آراز فنی

امین بیات

احمد مزارعی

المیرا فنی

اسماعیل فتاحی

آذر آذری

امیر پیام

اسکندر لطفی

احمد مشعوف

احمد مظاهری

احمد سهند

احمد رافت

الماس فرضی

اردشیر نصراله بیگی

ایسان میران

بهنام چنگائی

بهمن امینی

بینا داراب زند

بهرام رحمانی

بیژن رستگار

بابک اجلالی

بهمن یوسفی

بهمن خدادادی

بهروز سورن

پیروز زورچنگ

پوران انصاری

پرویز قلیچ خانی

پروین ریاحی

پرویز داورپناه

پوران اسدی

پرویز میرمکری

پریسا عبیدی

پرویز جهان

ثریا فتاحی

جمشید جمشیدی

جمشید مهر

جمشید صفاپور

جمیل خوانچه زر

حسین نقی پور

حمیلا نیسگیلی

حبیب

حمید ریاحی

خسرو آهنگر

خسرو شهریاری

داریوش مجلسی

داریوش ارجمند

داود پارسیان

رضا بی شتاب

رضا کعبی

رئوف کعبی

رحیم اسخری

روژا روشن

رضا ابراهیمی

زهره حبیب محمدی

ژاله سهند

سحر دیناروند

ستار رحمانی

سیامک مویدزاده

سیامک جهانبخش

ساسان دانش

سعید تقوی

سحر محمدی

سوسن شهبازی

سلام زیجی

سیاوش عبقری

شراره رضائی

شاپور گویا

شاپور موری

صدیق جهانی

صادق کار

صدیق اسماعیلی

صلاح ایراندوست

علی پیچگاه

علی مبارکی

عباس قربانی

عزت ملکی

علیرضا نوائی

عزیز ماملی

علی اشرافی

علی یوسفی

علی کریم زاده

عسگر شیرین بلاغی

عاطفه اقبال

عیسی بازیار

علی ندیمی

علی گوشه

غلام عسگری

فرهنگ قاسمی

فروزان عاملی

فرشید یاسایی

فرخ قهرمانی

فرح نوتاش

فرامرز دادور

فرید پرتوی

فاطمه رضائی

فریبا مرزبان

کورش افطسی

گیسو شاکری

مرتضی افشاری

محمد اشرفی

مظفر فلاحی

منیژه صادقی

مریم اشرافی

محمود قزوینی

مریم ضیاء

منصور تیفوری

مجید تمجیدی

محسن خوشبین

محسن رضوانی

مینا زرین

مسعود فروزش راد

محمد تقی سیداحمدی

مینو همیلی

محمود خادمی

منوچهر ولائی

مهرداد بران

مقصود کاسبی

مجید مشیدی

مجید موسوی بیدار

محمد بهشتی

محمد خوشامن

نادر ثانی

نسرین احمدی

ناصر پرنیان

نسان انصاری

نصرت تیمورزاده

ندا نوآور

ناهید فرهاد

همایون مهمنش

هایده قهرمانی

هدایت غلامی

یوسف اردلان

نهادها:

شورای همبستگی با جنبش کارگری – پاریس

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

تدارک حزب انقلابی – قدم اول

کمیته موقت برای اتحاد نیروهای چپ و کمونیست در هلند

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

مرکز فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ

اینفو ایران – وین

کارگران آنارشیست ایران

رسانه ها:

سایت اتحاد کارگری

سایت لجور

سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

رادیو پیام کانادا

سایت رنگین کمان

احترام آزادی

اطلاعات نت

سایت ایران تریبون

سایت افق روشن

اشتراک ووردپرس

سایت ملیون ایران

وبلاگ اخگر

وبلاگ اسماعیل مولودی

وبلاگ رضا بی شتاب

وبلاگ مینا زرین

سایت محمود خادمی

وبلاگ معلم اعتصابی

سایت گزارشگران

 

5

 

 

 

4

====================

به حمایت از کارگران مس خاتون آباد وعسلویه برخیزیم
امید خرم
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ – ۱ فوریه ۲۰۱٦
http://www.ofros.com/etelayee/khoram_bhakmkha.htm

دوازده سال پیش، کارگران خاتون آباد شهر بابک برای امنیت شغلی و مقابله با اخراج خود دست به اعتراض زدند. در آن زمان بهانه کارفرما این بود که کار ساختمانی به پایان رسیده است. به دنبال سرپیچی کارفرما از قبول خواست کارگران، اعتراضات توده کارگر به داخل شهر کشیده شد. قوای سرکوب سرمایه، در مقابل ایستادگی و سرسختی کارگران برای تحقق مطالباتشان به وحشت افتاد. سرمایه دار که زمینه نارضایتی عمومی و ضدیت با سرمایه را می دید، به تکاپو افتاد تا هر چه سریعتر مانع از گسترش این اعتراضات شود. خانواده های کارگری به طور خودپو به حمایت از کارگران بلند شدند.عوامل سرکوب سرمایه که از گسترش این شورش کارگری به مناطق دیگر نگران بودند، وحشت زده، کارگران و خانواده هایشان را به گلوله بستند. در این مبارزه علیه سرمایه چندین نفر کشته و زخمی شدند.

از تیرماه امسال کارگران به خاطر جلوگیری از اخراجشان توسط مدیر سرمایه دار، در حال مبارزه هستند. شرکت مس این بار برای اخراج کارگران ترفند دیگری ساز کرده است. مهر ماه کارگران را مجبور کردند در آزمون استخدامی شرکت کنند و قول دادند که در این صورت هیچ کارگری اخراج نخواهد شد. علیرغم این قول و قرارها، ١٣٠ کارگر پس از آزمون اخراج شدند و ١۵٠ نفر دیگر در وضعیت قراردادیشان تغییراتی اعمال شد. کارگران پس از این اقدام کارفرما و از یکی دو هفته پیش مبارزات خود علیه سرمایه را در اشکال اعتصاب و تجمع شدت بخشیدند. سه شنبه گذشته (٦ بهمن) با ادامه یافتن این اعتراضات، ٢٨ نفر از کارگران شرکت دستگیر و زندانی گردیدند. اکنون خانواده های کارگران زندانی چشم به راه حمایت وسیع همه کارگران از این مبارزان هم زنجیر هستند. آنان که در زندان به سر می برند برای دفاع از اشتغال خویش وارد کارزار شده اند و با تجمع جلوی نهادهای حکومتی بر تحقق مطالبات خویش پای فشرده اند.
همانطوریکه در فوق اشاره شد، مبارزات کارگران مس از تابستان شروع شده است. ایستادگی و ستیز خودجوش علیه سرمایه و بیکار سازی هایش، سرمایه دار را به عقب نشینی وادار کرده است اما جنگ و گریز بین کار و سرمایه همچنان ادامه دارد. مدیران برای اخراج کارگران به ترفند آزمون روی آوردند. اینجا بود که کارگران نیز به مبارزات خود شدت دادند. آن ها در گیر و دار مبارزه برای امنیت شغلی خود، درس آموزی کردند. دریافتند که سرمایه با تمام یال و کوپالش در مقابل جنبش ضد سرمایه داری، یارای مقاومت ندارد و تسلیم خواهد شد.
اما ما کارگران برای رسیدن به مطالبات خود، دست تنها، با مبارزات جدا از هم، خودپو و خود به خودی، نمی توانیم سرمایه را به عقب نشینی جدی وادار کنیم. مبارزه با سرمایه راه و رسم خاص خود را می خواهد. هم اکنون کارگران معدن کار طزره و زمستان یورت در حال اعتصاب و تجمع هستند. این بخش از جنبش کارگری نیز ماهها و بلکه سالهاست که برای مطالباتی چون دستمزدهای معوقه و … مبارزه می کنند. این ایستادگی ها و پیگیر بودن ها درکارزار علیه سرمایه ستودنی است. اما این مبارزات با تمام توفندگی که دارند از نبود یک جنبش سراسری شورایی علیه سرمایه رنج می برند.
کارگران فاز ٢٠ و ٢١ عسلویه برای گرفتن حقوق های معوقه خود دست به اعتصاب زده اند. این کارگران نیز ماههاست مبارزه می کنند. اما به خاطر عدم حمایت دیگر بخش های کارگری، نتوانسته اند دستمزدهای معوقه خود را بگیرند. این جنبش خودپوی و پراکنده، این اصل اساسی را دریافته است که برای گرفتن مطالبات روز، تنها راه ستیز مستمر با سرمایه است. اما پراکندگی و بی برنامه گی، آگاهانه نبودن ستیز علیه سرمایه، جنبش کارگری را می فرساید، از توش و توان می اندازد. همه کارها از عهده یک بخش کارگران ساخته نمی باشد. اینجاست که می گوییم ما کارگران در هر کجا و جزء هر بخش طبقه خود که هستیم توسط هر سرمایه دار یا هر بخش سرمایه که استثمار می شویم، بایستی به پا خیزیم. کارگران در حال مبارزه با سرمایه را تنها نگذاریم. هر کاری از دستمان بر می اید انجام دهیم. در راستای ساز کردن یک جنبش سراسری شورایی، حمایت بی دریغ از مطالبات روز کارگران و برای آزادی کارگران زندانی به چاره جویی پردازیم.
امید خرم – بهمن ٩۴

Advertisements

1 پاسخ به “تهیه و تنظیم/امیر جواهری لنگرودی :بازداشت کارگران کارخانه ذوب فلز خاتون آباد را محکوم می کنیم!

  1. بازتاب: با ابراز خوشحالی ،کارگران بازداشتی کارخانه ذوب فلز مس خاتون آباد ، تماما آزاد شدند | وبلاگ کارگری

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s