25 آبان و فراخوان کارگران برای اعتراض به تغییر قانون کار و دیگر مطالبات خود

فراخوان گردهم آئی سندیکای شرکت واحد
در اعتراض به اصلاح قانون کار

10

3

کارگران شرکت واحد ۲۵ آبان ده صبح برای جلو گیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار و ادغام بخش درمان بیمه تامین اجتماعی با بیمه سلامت مقابل مجلس اعتراض خود را فریاد می زنند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ازکارگران و رانندگان شریف و زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دعوت می کند ۲۵ آبان ساعت ۱۰ صبح با لباس فرم برای جلو گیری از تصویب لایحه باصطلاح(اصلاح قانون کار) که دولت به مجلس ارسال کرده است مقابل مجلس حضوریافته و هم صدا با سایر کارگران سراسر کشور اعتراضات مان را فریاد بزنیم.

دولت مصمم است دارایی ها و اندوخته های کارگران در سازمان تامین اجتماعی که حاصل سال ها تلاش و خون دل این قشرزحمتکش جامعه بوده است را با ترفند به اسم تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت تصاحب کند. همچنین قصد دارد با حذف وتغییربسیاری از مواد حمایتی قانون کارشرایط را بیش از پیش برای کارگران سخت ترو سود و منافع سرمایه گذاران را از جیب کارگران تامین و تضمین نماید و متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس نیزدرتضییع حقوق کارگران با دولت همراه شده اند.

_sandika-252

همکاران، لازم و ضروی است از حداقل های ناچیزمان که حاصل رنج ها وتلاش های کارگران در دهه های گذشته بوده است حفظ و حراست کنیم و دولت و نمایندگان مجلس باید بدانند؛ کارگران و مزدبگیران جامعه در برابرتهاجم و دست اندازی به حداقل داشته های خود سکوت نخواهند کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
http://vahedsyndica.com/archive/2394

===========

تعرض بر سفره خالی کارگران تا کجا؟

به مناسبت اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان به تغییرات در قانون کار

2

سرمایه داران و نظام سراسر بن بست آنان که هر روز ناتوانی های خود را بیشتر نشان می دهد، گمان می کنند که با تعرض به معیشت کارگران و زحمتکشان می توانند به مشکلات این نظام فائق آیند. اکنون نظام سرمایه داری و مناسبات استثمارگرانه نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان با بن بست های هر روزه مواجه می شود و مدافعان و تئوریسین های این نظام با ترفندهای مختلف تلاش میکنند تا راه چاره و فرارهایی را از این بن بست ها بیابند و هر گاه که دیگر همه تیرهای ترکششان به سنگ می خورد به فکر تعرضی جدید به سفره خالی کارگران و زحمتکشان می افتند.

هنوز چند صباحی از اختلاس و غارت سازمان تامین اجتماعی نگذشته، سازمانی که از دسترنج کارگران و زحمتکشان ساخته شده است و هنوز پرونده آن به نتیجه نرسیده که بار دیگر آهنگ تغییر قانون کار، این بار هم به ضرر کارگران و زحمتکشان و به سود سرمایه داران ساز شده است و دولت و مجلس به نمایندگی از کارفرمایان و در راس آنان سرمایه های اختصاصی شده به تلاش آمده اند تا با تغییر موادی از قانون کار باز هم کمبود سودهای سرمایه داران را جبران کنند. همزمان طرح ادغام بخش درمان بیمه تامین اجتماعی با بیمه سلامت را نیز در دستور کار قرار می دهند تا صندوق درمان تامین اجتماعی را هم بار دیگر به یغما دهند.

در این تغییرات پیشنهادی که خواهان رسمیت دادن به شرکت های پیمانکاری و قراردادهای موقت در همه زمینه ها و آسان تر کردن اخراج کارگران بدون هیچ حق و حقوقی است، همان چند بندی از قانون کار را که به نفع کارگران بوده و پس از سرنگونی شاه با مبارزات کارگران به دست آمده بود، مورد تعرض قرار داده اند تا دیگر کارگران هیچ گونه حقی برای اعتراض به اخراج خود نداشته باشند و سرمایه داران با خیال راحت هر گاه که بخواهند از نیروی کار زحمتکشان استفاده کرده و هر زمان که میلشان بکشد با آنان قطع رابطه کنند.

16

این هجمه به قانون کار آن چنان سخیف و غیرقابل تحمل است که صدای اعتراض نهادهای کارگری دست ساز حکومتیان هم در آمده است. آنان هم سعی میکنند که خود را طرفدار حقوق کارگران قلمداد کنند. اما کارگران و زحمتکشان و تشکل های مستقل آنان که به خوبی میدانند این نهادهای زرد دولتساخته هیچ گاه به فکر حقوق کارگران و زحمتکشان نبوده اند و در این باتلاق خود ساخته می خواهند از آب گل آلود برای خود و جهه کسب کنند، مستقلانه نه تنها به این تعرض واکنش نشان داده، بلکه از اساس نیز با این نظم سرمایه دارانه به مقابله بر خواهند خواست .

به طور قطع کارگران و زحمتکشان این تعرض ها به حقوقشان که سال ها است ادامه دارد بی پاسخ نخواهند گذارد و همچنان که شاهد هستیم هر روزه در سراسر محیط های کار و زندگی اعتراضات گسترده ای در برابر تعرض به حقوق مردم ادامه دارد ، بار دیگر اعتراضات به این هجمه های جدید فراگیرتر خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
http://www.kanoonm.com/2525

۲۳ آبان ۹۵

========

‏‎ ‏تجمعِ ۲۵ آبان ۹۵ به دعوتِ سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‏

۱- شرحِ ماوقعِ تجمعِ ۲۵ آبان ۹۵ در مخالفت با اصلاحیه قانونِ کار
۲- حداقل ها و حداکثرها
«نواخته شد»

7
حول و حوشِ ساعتِ 10 صبح، در قسمتِ شمالِ شرقیِ مجلس، اجتماعی از کارگران و حامیانِ کارگران، اعتراض های خود را شروع کردند. در این میان گروه های مختلفی حضور داشتند؛ از کانون های اسلامیِ کار، دوستدارانِ علیرضا محجوب تا اتحادیه آزاد کارگران و سندیکای شرکتِ واحد اتوبوسرانی تهران. یکی آن بالا برای یک عده از کارگران سخن می راند، که گوشِ عده ای با او بود، و گوش های عده ای دیگر، به شعارهای مرتب و مکررِ سندیکای شرکتِ واحد، صدای آن سخنران زیاد به کسی نمی رسید. حرف هایش را که زد، عده ای از انتظاماتِ آن گروه، به کارگرانِ شنونده دستور دادند که دیگر برویم، چند تا از همان کارگران با هم گفتند: کجا بریم؟ – باید بریم( با خنده) دستور از بالا رسیده!. در ادامه جعفر عظیم زاده(اتحادیه آزاد) رفت بالایِ سکو و شروع به سخن نمود، عده ای شعار دادند : « نماینده ی کارگران، همین است»( یا یک شعاری مشابه با همین محتوا)، جعفر عظیم زاده شروع کرد، و با تمامِ توان، فریاد می زد، کلماتی مثلِ «بردگی» شنیده می شد، اما تا چند قدمی صدای ایشان نمی رفت. کارگرانِ سندیکایِ واحد هم اگر صادقانه بگوییم، حواسشان به او بود اما نبود، و شعارهایشان را ادامه می دادند. فکر کنم با سخنرانی در کل و در آن شکل و در آنجا موافق نبودند. به سخنران اول با شعارهایشان اعتراض کردند و به سخنران دوم(عظیم زاده) حواس شان را جمع نکردند. آقای جعفر عظیم زاده هم آمد پایین. در همین حال، کارگرانِ شرکتِ واحد شروع به راه رفتن کردند، پوسترِ بزرگِ 2-3 متریِ خود را جلو گرفتند و شروع به حرکت در پیاده روهای جلویِ مجلس کردند، عده ای گفتند : « کجا می روند؟» و… شرکت واحدی ها با شعارهایی از قبیلِ «کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد!» و «قرارداد موقت ملغا باید گردد»، « قرار داد دائمی، احیا باید گردد»، « قانونِ کارفرمایی، نمی خوایم، نمی خوایم»،« وزیرِ بی کفایت، خجالت، خجالت»،« کارگران بیدارند، از حق کشی بیزارند»،« کارگر اخراجی، شاغل باید گردد»،« کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردد»، « اصلاحِ قانونِ کار، بردگیِ نوین است» ، » قراداد موقت، بردگیِ کارگر»، را سردادند. تا به نزدیکی های درب شمالیِ مجلس رفتند، تا اینکه از حرکت شان ممانعت شد، و دوباره همان راه را برگشتند، به همان مکانِ ابتدایی رسیدند، و در همین حین 2 – 3 نفر از دوستدارانِ محجوب به کارگرانِ شرکت واحد گفتند که :« محجوب رفته بالای سکو، بیایید دیگه، الان باید حرفاشو بشنویم، تا برایِ ما کاری بکنند»، کارگر شرکت واحدی در جواب گفت: « هان! کی؟ محجوب؟ محجوب به ما چه ربطی داره؟» و به سر دادنِ شعارهای خود ادامه دادند. صفِ کارگرانِ سندیکایِ شرکت واحد کاملا مستقل بود و می توان گفت که بیشترِ شرکت کنند گان در تجمعِ حولِ حرکتِ این سندیکا جمع شدند و با شعارهای سندیکا، همراهی کردند. نکته یی از حاشیه: هنگامی که کارگران، ایستاده، شعار می دادند، دو کارگر که بر بالایِ پلِ عابر پیاده مشغولِ فرزکاری و کار بر روی پل بودند، به احترام حضور کارگران و هم طبقه ای هاشان و به خاطرِ بهتر شنیده شدنِ شعارها، دست از به صدا در آوردنِ دستگاه فِرِز کاری برداشتند.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ها و حداکثرها:
امروز مورخِ ۲۵ آبان ۹۵، پافشاری بر حداقل های زندگی کارگری، با شعارهایی که در بالا ذکر گردید را شاهد بودیم. حداقل هایی که باید بر آن پای فشرد، (و البته در آینده با اتحادی گسترده و عمیق تر)، تا بتوان به حداکثرها از قبیلِ افزایش دستمزد و غیره فکر کرد. وقتی شما یک پیرهن و یک شلوار دارید، و کسی می خواهد، شلوارِ شما را از پایتان بِکَنَد( بلا نسبتِ شما البته)، نمی توانید شلوارتان را نچسبید و به جایش بگویید که : « من کُت می خواهم»، می دانید که اگر آن شخص بر فرضِ محال به شما کُت هم بدهد، خودتان مستحضر هستید که در نگاهِ اول، پیراهن و کتِ بدونِ شلوار منظره ی خوبی ندارد. که یقینا کسی که شلوار را می رُباید مسلما هرگز کُت هم اعطا نخواهد کرد. تا اینجای کار که می توان آنرا ابتدایِ اعتراض نام گذاشت، انگشتانِ دستانی را دیده ایم که با تلاشی شرافتمندانه و مستقل، شلوارها را بر پاهای کارگر، می خواهند که نگه دارند.
قوی تر باد، این انگشتان!
از فیسبوک علی سالکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش تکمیلی تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار

6

 

 

 

 

 

از ساعت ده صبح امروز و همزمان با آغاز بررسی لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار جمعی از کارگران تهران با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند. در این تجمع که تا ساعت 12 ظهر ادامه داشت کارگران شعار میدادند: لایحه این دولت بردگی کارگر – معیشت منزلت حق مسلم ماست – قرارداد موقت بردگی کارگر – اصلاح قانون کار به نفع سرمایه دار– امید کارفرماها کارگر خاموشه، تدبیر دولتمردان کارگر ارزونه – کارفرمایان بدانند کارگر خاموش نمیشه – دولتیان بدانند کارگر ارزون نمیشه و… فایل صوتی شعارهای این تجمع بر روی کانال اتحادیه ازاد کارگران ایران است.

8

همچنین در این تجمع پلاکاردهای زیادی به چشم میخورد که بر روی آنها مطالبات کارگران و شعارهایی در اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار نوشته شده بود: بر روی بنر بزرگ این تجمع نوشته شده بود: ماخواهان اجرای فوری ماده 41 قانون کار برای افزایش فوری دستمزدها، بر چیده شدن قراردادهای موقت، حق برپائی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران و مزد بگیران زحمتکش هستیم – اتهامات امنیتی باید از پرونده های فعالین صنفی خارج شود – با تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار پایه های قانون تامین اجتماعی متزلزل خواهد شد –لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار یک بازگشت به عقب بی سابقه و تثبیت و گسترش بردگی محض ما کارگران ایران است – با تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار در مدت کوتاهی صدها هزار کارگر بصورت دسته جمعی اخراج خواهند شد و حق اعتراض از کارگران برای اخراج سازیها سلب خواهد شد – قانون کار فعلی عامل رواج قراردادهای موقت و بی حقوقی ما کارگران است، ما خواهان تغییر این قانون برای تضمین امنیت شغلی و اعمال مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار در آن هستیم – بررسی لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس باید فورا متوقف و این لایحه ضدکارگری معدوم باید گردد و…

 

در پی این تجمع و با توجه به اینکه تجمع کنندگان اعلام کرده بودند بدون حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در میان شان به تجمع خود پایان نخواهند داد حدود ساعت 12 ظهر با حضور یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و توافق بر سر انتخاب سه نماینده از تجمع کنندگان جهت حضور در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، کارگران معترض به تجمع خود پایان دادند و نماینده های آنان پروین محمدی و ناهید خداجو از اعضای هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران و اشرف بنائی از کارگران شرکت کننده در تجمع و نماینده پرسنل بیمارستان دکتر سپیر پس از قرائت بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون لایحه اصلاحیه دولت و با کف زدن تجمع کنندگان به داخل مجلس رفتند.
با حضور نماینده های کارگران تجمع کننده در مجلس، آنان ابتدا در لابی مجلس با خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و تقی زاده نماینده پارلمانی وزارت کار در مجلس به مذاکره پرداختند و با توضیح مواد ضد کارگری لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار، خواهان عودت آن از سوی مجلس به دولت شدند. در این مذاکره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه قانونی در این مورد که مجلس بتواند بدون بررسی، لوایح دولت را بر گرداند وجود ندارد و از مشروطیت تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است با تایید صحبتهای نماینده های کارگران بر احتمال برگشت این لایحه پس از بررسی اولیه تاکید کرد.
در ادامه این مذاکرات، با شروع جلسه بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، نماینده های کارگران تجمع کننده به جلسه کمیسیون دعوت شدند و پس از معرفی آنان به عنوان نماینده های کارگران معترض در مقابل مجلس، پروین محمدی به نمایندگی از سوی بقیه به سخنرانی پرداخت. وی در این سخنرانی اظهار داشت: قانون کار در هر کشوری نماینده بربریت یا مدنیت در آن کشور است. شرایط کار کارگران و سهم آنان از زندگی در شرایط حاضر با وجود 11 میلیون حاشیه نشین، میلیونها بیکار، اخراج سازیهای گسترده، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و ماهها عدم پرداخت همین دستمزدها، بیانگر بربریت در این جامعه است آنوقت شما با تصویب این لایحه درصدد رسمیت بخشیدن و تعمیق و گسترش این بردگی و بربریت هستید. وی در ادامه این سخنرانی اظهار داشت: شما تصور نکنید که اینجا آرام نشستید و میتوانید سندی را به تصویب برسانید که طبق آن میلیونها خانواده کارگری به قهقرا و مرگ رانده بشوند و آنوقت آنان ساکت بنشینند. وی در پایان سخنرانی خود خواهان عودت فوری این لایحه به دولت و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار برای پایان دادن به شرایط مصیبت بار موجود شد.
در این جلسه که هفده تن معاون وزیر کار و تعدادی از اعضای شورایعالی و نماینده های عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتند تمامی سخنرانان از زوایای مختلفی مخالفت خود را با لایحه اصلاحیه دولت اعلام داشتند و این لایحه که قرار بود کلیات آن در این جلسه به رای گذاشته شود، به رای گیری نرسید و کلیات آن مصوب نشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میدارد در صورت تداوم تلاش دولت برای تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار، اعتراضات خود را گسترش خواهد داد و در صورت نیاز اقدام به فراخوان تجمع در مقابل مجلس خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 27 مهر ماه 1395
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایلنا گزارش می‌دهد؛
کارگران متحد شدند؛
تجمع علیه اصلاحیه ضد کارگری دولت
صبح امروز تجمع کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت؛ این گزارش نگاهی است اجمالی به حال و هوای این تجمع.

14

هوای شهر تهران همچنان آلوده است؛ اما کارگران با وجود این آلودگی مفرط و سختی در نفس کشیدن،کوتاه نیامدند. امروز بیرون آمدند و اعتراض خود را با صدای بلند فریاد زدند. اعتراضی که هفته‌هاست جریان دارد و امروز بلندتر از همیشه با صدای رسای اتحاد کارگری، به گوش کرسی‌نشینان مجلس رسید.

ده صبح؛ مقابل مجلس شورای اسلامی

از ساعت ده صبح، مقابل مجلس شورا مملو از جمعیت است، چند صد نفری جمع شده‌اند. این تجمع در نوع خود، بسیار وسیع و گسترده است، گروههای مختلف استقبال کرده‌اند. با وجود این که روز کاری و وسط هفته است، حضور کارگران چشمگیر است. خیلی ها با لباس فرم آمده‌اند، خیلی ها مشخص است که دو، سه ساعتی مرخصی ساعتی گرفته‌اند و آمده اند که از حق و حقوقشان دفاع کنند.

15

از چند روز پیش، فراخوان این تجمع در رسانه ها و فضای مجازی منتشر و دست به دست می شد؛ فراخوان این تجمع را کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به همراه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تهران صادر کرد و از همه کارگران خواست که با حضور حداکثری، مقابل لوایح و تصمیمات ضدکارگری بایستند.

بعد از اعلان این فراخوان، خیلی از تشکل های کارگری، اعلام حمایت کردند و گفتند به این تجمع می‌پیوندیم، گفتند بیست و پنجم مقابل مجلس شورا همه با هم اعتراض می‌کنیم.

13

و امروز همه آمده بودند، نه فقط رسمی‌ها، غیر رسمی‌ها هم آمده بودند، از همه تشکل های کارگری بودند؛ کارگران جنوب و پروژه‌ای؛ کارگران واحدهای تولیدی شهرری و اسلامشهر و کارگران حمل و نقل و اتوبوسرانی. چیزی که از هر چیز دیگر مشهودتر بود، اتحاد و همبستگی کارگران از گروهها و طیف‌های مختلف بود، همه یکصدا شعار می دادند و اعتراض می کردند: طرح ادغام، غارت اندوخته کارگران؛ قرارداد موقت، بردگی کارگر؛ و یا اصلاح نه، اجرای قانون کار.

دردهای مشترک فضایی به وجود آورده که صداهای اعتراض هماهنگ و همصدا به گوش مجلسی ها برسد. اول افرادی سخنرانی کردند، بعد قطعنامه قرائت شد و در نهایت کارگران در حالی که پلاکاردهایی در دست داشتند و شعار سر می‌دادند، صحن جلوی مجلس را چندین بار طی کردند.

9

همانطور که در قطعنامه این تجمع آمده، اعتراض کارگران هم به لایحه اصلاح قانون کار است، هم به طرح ادغام منابع تامین اجتماعی در بیمه سلامت و هم به لایحه گسترش مناطق آزاد. این اعتراض‌ها در پلاکاردها هم دیده می شود. مطالبات کارگران گسترده تر از اینهاست، گاهی شعارها رنگ و بوی بیشتری به خود می‌گیرد: کارگر، معلم اتحاد، اتحاد؛ اعتراض، اعتصاب، تشکل مستقل حق مسلم ماست؛ کارگر اخراجی شاغل باید گردد و …

این حضور گسترده، نویدبخش امیدی تازه است. شاید بیست و پنجم آبان ماه سرآغازی باشد برای همبستگی دستمزدبگیرانی که نه تنها از شرایط فعلی به ستوه آمده‌اند، بلکه نگران دست اندازی ها و تعرضات مسئولان و مقامات هم هستند. شاید، تنها این همبستگی و فقط این همبستگی بتواند روزی به سرانجام برسد و کارگران ایران به حداقل‌هایی که از آن محرومند، دست پیدا کنند….

11

 

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1048&Id=383&pgn=

============

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

با حضور هر چه گسترده تر و موثرتر در تجمعات مستقل اعتراضی؛

از مبارزات کارگران علیه اصلاحیه قانون کار قاطعانه حمایت کنیم

2

 

 

 

 

 

 

 

با وجود بیش از دو ماه اعتراض، نقد، تهیه طومار و انتشار بیانیه های مختلف، دولت روحانی نه تنها لایحه اصلاحیه قانون کار را پس نگرفته، که همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که می خواهد این اصلاحیه را به هر قیمت به تصویب مجلس برساند. دولت می خواهد با اتکا به برخوردهای امنیتی و شلاق قوه قضاییه، بی حقی مطلق کارگران را «قانونی» کند و با خاک سپاری همین قانون کار کذایی موجود، نیروی کار کشور را به عنوان بردۀ بی حق در خدمت سرمایه داران و کارفرمایان قرار دهد. احضار دوباره تعدادی از فعالان کارگری به زندان در همین راستا صورت می گیرد.

کارگران ایران، تشکل های مستقل کارگری و حامیان جنبش کارگری همچنان که تاکنون بارها در بیانیه ها و طومارهای خود اعلام کرده اند در برابر این سیاست شریرانه و تغییرات ضد کارگری جدید در قانون کار تسلیم نخواهند شد. سیاست های ریاضتی که سال به سال عمیق تر و ویرانگرتر شده، چنان فشار بیرحمانه و تحمل ناپذیری بر مزد و حقوق بگیران وارد کرده که دیگر جایی برای عقب نشینی بیشتر نمانده است. اگر خواست دولت و آن بخش از نمایندگان مجلس که جانبدار این اصلاحیه هستند جامه عمل بپوشد، توده مزدبگیران از هیچ درجه امنیت شغلی برخوردار نخواهند بود و دستمزدهای معوقه باز هم وسعت بیشتری پیدا خواهد کرد. در حقیقت اصلاحیه دولت فقط ضعیف ترین حلقه از کارگران حداقل بگیر را هدف نگرفته است؛ با حذف سازوکارهای قانونی باقی مانده از بقایای قانون کار، استانداردهای عمومی حوزه امنیت شغلی و حداقل دستمزد باز هم بیشتر سقوط می کند و این سقوط سطح معیشت به درجات متفاوت همه گروه های مزدبگیر را در بر خواهد گرفت. بنابراین اعتراض به این اصلاحیه نه فقط امر خاص لایه ای از کارگران، بلکه مسئلۀ همه مزد و حقوق بگیران است. با تصویب این اصلاحیه، بازار کار که هم اکنون عرصه تاخت و تاز مطلق کارفرمایان و پیمانکاران حریص هست، فضای وحشیانه تری یافته و نیروی کار از هیچ ابزار قانونی برای مقابله با بدترین شکل های بهره کشی و بی حقی برخوردار نخواهد بود.

تشکل های مستقل صنفی و کارگری با انتشار بیانیه هایی بر اهمیت ادامه اعتراضات و حضور در تجمعاتی که به مناسبت اعتراض به اصلاحیه قانون کار شکل می گیرد، تاکید کرده اند. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، فراخوان به تجمع اعتراضی در برابر مجلس در روز سه شنبه 25 آبان داده است. اعتراضاتی که تاکنون علیه اصلاحیه قانون کار صورت گرفته و واکنش هایی که در میان توده کارگران و همدلی ها و همبستگی هایی که در بیرون از مراکز تولیدی برانگیخته، زمینه مساعدی برای ادامه حرکت ها در جهت واداشتن دولت به پس گرفتن اصلاحیه است. با حضور هر چه گسترده تر و موثرتر در تجمعات مستقل اعتراضی؛ ادامه سازماندهی همه شکل های دیگر اعتراض و روشنگری در میان کارگران و سایر مزدبگیران، دولت روحانی را به عقب نشینی وادار کنیم.

اعتراض به اصلاحیه قانون کار تا همین جا ظرفیت گسترش و امکان تبدیل شدن به سرفصل مبارزاتی مشترک بخش های گوناگون اردوی کار و تشکل های مستقل کارگری علیه طرح های ریاضتی و تجاوزکارانه نسبت به حقوق ابتدایی همۀ کارگران کشور را نشان داده است. ادامه این اعتراضات در مسیر شکل دادن به قطب بزرگ مقاومت طبقاتی می تواند جریانات حاشیه وزرات کار و تشکل های شبه کارگری دولتی را که با هدف های مصادره جویانه، خود را دلسوز حقوق قانونی کارگران جا می زنند، منزوی کند. در این صورت، به ثمرنشستن اعتراض علیه اصلاحیه دولت، نه پایان اعتراض، که پایه ای برای تحمیل مطالباتی نظیر حق اعتصاب و تشکل مستقل کارگری است که در همین قانون کار فعلی وجود ندارد.

کارگران به دستمزدهای معوقه، قراردادهای سفید امضا، امنیتی شدن اعتراضات کارگری، دستمزدهای زیر خط فقر و ادامه محرومیت از حق تشکل مستقل صنفی «نه» می گویند. حالا فرصتی است برای همه آنهائی که خود را مدافع آزادی، برابری و منزلت انسانی می دانند تا قدم به پیش گذاشته و با تمام نیرو از اعتراضات و مبارزات کارگران دفاع کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1089&Id=53&pgn=

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s