اطلاعیه نهاد های همبستگی …: سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه نماد مقاومت ومبارزه

وبلاگ کارگری راه کارگر : اطلاعیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگران ایران ـ خارج کشور از سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
نماد مقاومت ومبارزه آنان صحبت به میان آورده است و اعلام می دارد :

ده سال پیش درآبان ماه 1386 جمعی ازکارگران سطوح مختلف شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بالغ بر2500 تن طی نا مه ای به مقامات مربوطه دولتی خواستاربازگشائی سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه شدند. این خواست بحق کارگران با مخالفت شدید دولتی ووزارت کار ، وبا تهدید و دستگیری کارگران پاسخ داده شد . درسا ل بعد ، علیرغم تمامی فشارهای امنیتی ، بیش ازیکهزارکارگر ، بازگشائی سندیکا رااعلام داشته وبا رأی خود ، هیأ ت مدیره سندیکای نیشکرهفت تپه رابرگزیدند. ازآن زمان تا کنون اعضای هیأت مدیره دوره های گوناگون ازجمله علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علی پور، محمد حیدری مهر، رضارخشلن وتعدادی ازدیگر فعالین کارگری این شرکت بارها تهدید به اخراج ، دستگیری و زندان شده اند.

رژیم سرمایه داری اسلامی همواره درتلاش بوده است که با بکاربردن شیوه‌های گوناگون سرکوب ازادامه وافزایش مبارزات کارگران این مجتمع جلوگیرد. تأخیرهای مکرردرپرداخت دستمزدها، عدم پرداخت سهم بیمه کارفرما که موجب بی‌اعتباری دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی می شود، استخدام به روش قرارداد سفید امضاء ، عدم برابری افزایش دستمزد با تورم و… ازجمله فشارهای اقتصادی برکارگران این مجتمع ـ چه درزمان دولتی بودن آن وچه درحالت خصوصی کنونی ـ بوده وهست . تهدید کارگران معترض به اخراج ، تهاجم وحشیانه مأموران امنیتی به تجمعات اعتراضی کارگران ، وادارساختن تعدادی ازکارگران ناآگاه وخود فروخته به جاسوسی، نصب دوربین های متعدد درمحیط کاربمنظور کنترل کارگران، پروازمداوم پهپاد برمحیط کار، توهین‌های متعدد به کارگران و… ازجمله فشارهای سیاسی وامنیتی بمنظورخاموش سازی صدای اعتراضی وحق طلبانه کارگران شریف ومبارز این مجتمع کشت وصنعت بوده ومی باشد.تلاش جناحهای گوناگون حکومتی چه درزمان حاکمیت جناح احمدی نژاد وچه درزمان کنونی بمنظورجلوگیری ازادامه مبارزات کارگران این سندیکا همواره با ناکامی همراه بوده است. درطی ده سال ازبازگشائی سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه، بارها وبارها شاهد مقابله رو درروی کارگران با نمایندگان دولتی وامنیتی درمحیط کاروهم اکنون علاوه برآن ایستادگی دربرابرسرمایه داران خصوصی بوده و هستیم. درسالیان گذشته، کارگران مبارزمجتمع هفت تپه موفق شدند کارفرما را دربرخی زمینه های اقتصادی وبویژه درپرداخت دستمزدهای معوقه مجبور به عقب نشینی کنند .


کوتاه مدتی است که دولت ضدکارگری روحانی شرکت کشت وصنعت هفت تپه رابا تبعیت از سیاست نئولیبرالی سازمان تجارت جهانی به بخش خصوصی واگذارکرده است . این شرکت که بهای آن به یک هزارمیلیارد تومان تخمین زده شده است درمناقصه ای حراج گونه ، به مالکیت تنی چند ازوابستگان حکومتی به بهای پیش پرداخت 6 میلیارد تومان درآمده است .


سرمایه داران جدید شرکت که با پشتوانه ی دولتی صدها میلیارد تومان ازثروت ملی را به تصاحب خود درآورده اند، بنابرماهیت سرمایه داری به همین بخشش اسلامی وادامه ی استثمارکا رگران قانع نیستند .آنها بفوریت چپاول دستمزد کارگران را نیز چون سلف خود دردستورکارخود نهاده اند و با عدم پرداخت سه ماه دستمزد کارگران وعدم پرداخت سهم 4 درصدی کارفرما به صندوق سازمان تأمین اجتماعی ، کارگران شاغل را در تنگنای شدید مالی وکارگران مشمول بازنشستگی رادرحالت سرگردانی زجرآوری قرارداده اند . کارگران شرکت با تجربه آموزی از سالیان گذشته آموخته اند که می باید مقاومت کرد وگرنه درصورت سکوت ، برتضعیقات افزوده خواهد شد. ازاینرو درخرداد ماه بارها به تجمعات اعتراضی گوناگون دست زدند وهربارکه کارفرما ، تعهد لفظی به پرداخت دستمزدهای معوقه داد، به این ترفند سرمایه داری باور نکرده وهمچنان برخواست خود با برگزاری مجدد تجمعات پافشاری کردند. ازجمله میتوان به اعتصاب وتجمع اعتراضی بیش از1000 کارگردر18 خرداد، تجمع اعتراضی 300 کارگربازنشسته در23 خرداد، تجمعات اعتراضی گوناگون در12 خرداد، 25 خرداد ، 29 خرداد ومسدود سازی جاده بین‌المللی اندیمشک ـ اهواز برای مدتی درروز13 خرداد اشاره داشت. کارفرمایان نه تنها تلاش داشتند با کمک مأموران امنیتی ، ادامه اعتراضات کارگری را نا ممکن سازند، بلکه اقدام به اخراج 30 کارگرمعترض کردند. کارگران مبارز نیشکرهفت تپه دست ازمقاومت برنداشتند وعلاوه برخواست پرداخت دستمزدهای معوقه ، آزادی فوری همکاران خودرا نیز خواهان شدند. ایستادگی وادامه ی مبارزات کارگران تاحدود ی نتیجه بخش بود و کارفرما را به عقب نشینی واداشت . کارفرما در29 خرداد یکماه ازسه ماه دستمزدهای معوقه را پرداخت کرد و تعهد به پرداخت دوماه دیگردرآینده نزدیک نمود . همچنین 30 کارگراخراجی درسوم تیرماه مجدداً به کاربازگشتند . قائم مقام مدیریت شرکت که انتظاربرخورد مبارزه جویانه کارگران را نداشت ومی پنداشت با تکیه به قدرت سرمایه وهمراهی وهمکاری مأموران امنیتی اسلامی ، قادربه درهم شکستن پایداری مبارزاتی کارگران میباشد، سرافکنده ازشکست موقتی خود، دریک سخنرانی ،از کارگران معترض به عنوان اراذل واوباش نام برد . مسلماً این توهین به کارگران که هم‌اکنون سبب افزایش خشم بسیاری ازکارگران شده است، بی پاسخ نخواهد ماند.


چراکارگران رزمنده نیشکرهفت تپه توانستند به پیرو زی نسبی دست یابند؟ رمز این پیروزی های نسبی را ، هرچند موقتی باشند ، می باید در همبستگی کارگران ازطریق مشارکت ، تشکل واستقلال عمل آن‌ها دانست. تا زمانی که کارگران به صورت منفرد علیه استثماروتضعیقات سرمایه داراعتراض می‌کنند ، نه تنها به خواستهای بحق آن‌ها هیچگونه توجهی نمی‌شود بلکه سرمایه دارودولت حامی او می کوشند با ترفندهای گوناگون ، کارگریا کارگرهای منفرد را به راحتی به سکوت وادارند. اما زمانیکه کارگران دست دردست هم به مقابله با سرمایه داروحتی دولت حامی او برمیخیزند، موقعیت ونیروی کارگری ، تفاوت کمی وکیفی می یابد. دراین حالت صفی متحد ازکارگران دربرابرسرمایه دارمی ایستد وامکان دست یابی به این یا آن خواست کارگری ، بمراتب افزایش می یابد. کارگران به موفقیت نسبی دست می یابند، اما موفقیتی که هرآن درخطرتهاجم جدید سرمایه دارقرار دارد . سرمایه دار زخم خورده ازیک عقب نشینی لحظه ای، درصدد بازپس گرفتن آنچه ازدست داده است بر می آید. اونه تنها برقدرت سرمایه تکیه دارد ، بلکه ازحمایت تمامی دستگاه‌های دولتی برخوردارمیباشد وچه بسی که موفقیت نسبی وموقتی کارگران پایمال می گردد. دراینجاست که صفی وسیعتر ومتحدترازتشکل محلی یک کارخانه وصنف، اهمیت خاص می یابد. با همبستگی ویاری تشکل محلی ، موفقیت نسبی وموقتی بدست می‌آید ولی برای حفظ این دستاورد و تحکیم وافزایش آن ، می بایدایجاد تشکل مستقل طبقاتی فراترازتشکل محلی را پی گرفت تا بتوان دربرابر قدرت سرمایه وحکومتی که بمراتب فراتر ازیک محل معین عمل میکند، نه تنها ایستادگی کرد، بلکه برتحقق خواستهای کارگری افزود. چنین تشکلی ، سازمان مستقل سراسری کارگران میباشد. چند زمانی است که سندیکای کارگران هفت تپه، در همراهی با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه وتشکلهای راستین مدافع کارگری ، گامهائی اولیه را دراین زمینه برداشته اند که ضمن ارج نهی برآن گامها ، می باید به ناکافی بودن آن‌ها اشاره داشت . فزونی گامهای ضروری ، تنها بر عهدهِ ی تشکلات برشمرده نیست بلکه هریک ازتشکلهای فعالین کارگری ـ چه درداخل وچه درخارج ازکشورـ وظیفه مند اند دراین راه تلاش کنند وآنهم نه تنها درحرف بلکه درعمل . بکوشیم دراین راه ، سود مند باشیم .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگران ایران ـ خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com
چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶ برابر با ۰۵ جولای ۲۰۱۷

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s