یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهاد های همبستگی در هانوفر آلمان بر گزارشد / اسناد این اجلاس گزارش می گردد

وبلاک کارگری راه کارگری :یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج از کشوربا حضور اعضاء نهاد ها از کشورهای اروپایی و کانادا و ترکیه در روزهای۲۵ و۲۶ اوت ۲۰۱۸برگزارشد. مجمع یاد شده به نام: «مجمع همبستگی با خیزش نوین در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی» نام گذاری شد!

بحث های اصلی مجمع، روش و نوع فعالیت ونیزمصوبات و آرایش درونی نهادها بر مبنای اوضاع سیاسی جاری در ایران وموقعیت طبقه کارگر بود که با اتکا به آن ها، نهادها بتوانند اهداف خود را به پیش ببرند.

وبلاگ کارگری راه کارگر شما را در جریان انتشار اسناد این اجلاس از جمله : بیانیه پایانی / قطعنامه در رابطه با توطئه رژیم اسلامی علیه تشکلهای مستقل کارگری در ایران . پیام به تشکلها و نهادهای کارگری در سراسر جهان / پیام به کارگران و زحمتکشان در ایران زنان و مردان کارگر و زحمتکش! / پیام به فعالین کارگری زندانی ؛ زندانیان سیاسی وخانواده های آنان قرار می دهیم .

بیانیه پایانی
یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی
«مجمع همبستگی با خیزش نوین در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی»
یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج از کشوربا حضور اعضاء نهاد ها از کشورهای اروپایی و کانادا و ترکیه در روزهای۲۵ و۲۶ اوت ۲۰۱۸برگزارشد. بحث های اصلی مجمع، روش و نوع فعالیت ونیزمصوبات و آرایش درونی نهادها بر مبنای اوضاع سیاسی جاری در ایران وموقعیت طبقه کارگر بود که با اتکا به آن ها، نهادها بتوانند اهداف خود را به پیش ببرند.
مبنای فعالیت آتی نهادها بر بستر دو نکته محوری خیزش دیماه۹۶ «عبور سیاسی جامعه از اصلاح طلبان و تمامیت رژیم» و نیزضرورت فوتی حاضر» تشکل های مستقل کارگری و مردمی در ایران» متکی است و به همین خاطر مجمع حضوری نام » مجمع همبستگی با خیزش نوین در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی » را برای خود برگزید و بیانیه حاضرماحصل مباحث آن است . جدا از بیانیه پایانی ، تصویب قطعنامه مجمع عمومی و پیام هایی چند از جمله : پیام به کارگران ایران ، پیام به کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و خانواده آنان و انتخاب هیئت هماهنگی برای دور آتی فعالیت های نهاد ها از نتایج یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهاد های همبستگی در شهر هانوفر – آلمان بوده است.
خیزش دی ماه – ده روزی که ایران را تکان داد – یعنی جنبش عمومی علیه کلیت رژیم و همه جناح های آن ، بر بستر جنبش سرمایه ستیزطبقاتی کارگران ، معلمان، پرستاران، مزدبیگران ، زحمتکشان ایران که همواره موجودیت رژیم اسلامی را به چالش گرفته، تولد یافت .جنبش کارگری که طی سالیان گذشته به این سو، در هر گوشه ایران علیه بی حقی عمومی و گسترش فقردرمیان خود، عقب نشینی نکرده ، اکنون ظرفیت عظیم خود را برای تبدیل شدن به پیشتاز مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی ایران به مثابه نگهبان نظام سرمایه داری ونکبت های فاجعه بار آن در ایران را نشان می دهد.
درایران رشد و اعتلای مبارزات کارگری و مردمی اکنون بهترین فرصت برای ایجاد تشکل های مستقل و توده ای کارگری فراهم شده است به گونه ای که ظرفیت عظیم جنبش کارگری ما می تواند به نیروی دگرگونی اکثریت در میدان واقعی مبارزه مبدل شود. تشکل های موجود کارگری، تشکل های معلمان، پرستاران و پرسنل درمانی، رانندگان حمل نقل شهری و کشوری، بازنشستگان کشوری و لشکری سنگ بناها و طلیعه های این وحدت سراسری تشکل های توده عظیم کارو زحمت هستند که سرنوشت آینده جامعه ما را رقم خواهند زد.
پشتیبانی تشکل های کارگری بخش های مختلف از هم و یاری رساندن برای خود سازمانی هر چه بیشتر توده کار و زحمت در مبارزه مشترک برای رهائی، یکی از وظائف خطیر تشکل ها و نهادهای مسئول جنبش کارگری ایران است که نشانه های امید بخش آن در مبارزات جاری دیده می شود و در بستر رشد یابنده کنونی باید تقویت و گسترش هر چه بیشتری یابد. این تنها نیرویی است که قادرخواهد بود مبارزه عمومی در جامعه را تا رسیدن به نیازهای آن حول مبارزه طبقاتی علیه سرمایه داری سازمان دهد.
ما هشدار می دهیم؛ که رژیم اسلامی ایران که به هر وسیله ممکن سرکوب، برای جلوگیری از شکل گیری تشکل های مستقل توده کار و زحمت متوسل شده است، اکنون تلاش می کند تا از طریق شکاف انداختن در درون تشکل های موجود (امثال سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت تپه )، جنبش رو به اوج کارگری ما را تضعیف کند. بر همه فعالین مسئول ومتعهد است که با هوشیاری و درایت راه را براین توطئه های دشمنان آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم سد نمائید. کسانی به بازیچه این ترفند جدید رژیم جمهوری اسلامی مبدل می شوند چشم بر این حقیقت بسته ا ند که رژیم جمهوری اسلامی تا کنون از ایجاد تشکل های وابسته و مزدور، از طریق زندانی کردن فعالین کارگری، کشتن کارگران زندانی، اخراج و فشارهای سنگین و به شلاق کشاندن آنان ، بر موقعیت معیشتی فعالین تلاش کرده است تا تشکل های کارگری را نابود کند اما در این کار موفق نشده است و توطئه جدید آنها نیز به یمن هوشیاری و آگاهی فعالین کارگری ایران خنثی خواهد شد.
امروز تنها حاکمیت اسلامی ایران نیست که دشمن طبقه ما است. در شرایطی که رژیم در چنگال بحران موجودیت دست و پا می زند،امپریالیسم آمریکا ومتحدان جهانی آنها تلاش می کنند تا از فرصت موجود بهره جسته وبرای نجات نظام سرمایه داری یک ارتجاع دیگر را به مردم ایران تحمیل کنند.
جنبش کارگری ایران در پنجاه سال حکومت پهلوی نتایج مخرب این نوع حکومت های وابسته به سرمایه جهانی را تجربه کرده است. امروز ایادی وابسته به امپریالیسم از طریق پوشش های رسانه ای و نیز انواع و اقسام نهادهای وابسته تلاش می کنند تا اشک تمساح برای جنبش کارگری و مردمی ایران ریخته و به این ترتیب بر جنبش رو به اوج کارگران و زحمتکشان ایران سوار شده و آن را به سیاهی لشکر تحمیل یک ارتجاع دیگر بر جامعه مان مبدل سازند.جنبش کارگری ایران مانند گذشته(همان طور که دست رد به نهادهای مانند «سولیدارته سنتر و کارچرخانان آن زد) همه این تلاش های نیروهای طرفدار آن ها( مجاهدین مزدور دولت آمریکا، سلطنت طلبان، ترامپیست ها و…) و به ا صطلاح پروژه بگیران را خنثی و عوامل آن ها را از صفوف خویش بیرون خواهد راند.
شعار استقلال عمل و ایجاد تشکل های مستقل کارگری ایران در فرایند بعد از دی ماه ۹۶ به اینطرف یکی از مهم ترین وجه مشخصه این تشکل ها و نوید بخش توانمندی آینده آن بر روند تحولات موجود می باشد. دراین میان، اما هستند گرایش ها و نیروهائی که با ایجاد تشکل های دست ساز وابسته به سازمان ها ی خود تلاش می کنند تا از گلیم جنبش کارگری کلاهی برای خود دست و پا کنند. این نوع نگاه یعنی تبدیل تشکل های توده ای کارگری به پیچ و مهره ها ی تشکیلات ها، در جنبش کارگری شکست خورده است. نگاهی که اصل احترام و به رسمیت شناختن استقلال تشکل های کارگری را انکار می کند وطبقه کارگر را در مقابل رژیم به سیاهی لشکرتشکل های سیاسی مبدل می سازد . پر بی جا نیست یادآوری این نکته که وزیر کار سابق جمهوری اسلامی ( علی ربیعی) در کنفراس سازمان جهانی کار فهرستی از این تشکل ها و اعلامیه ها آن ها را به عنوان شاهدی برای وجود آزادی تشکل کارگری درجمهوری اسلامی ارائه میکند.
جنبش کارگری ایران مهم ترین متحد جنبش های زنان، دانشجویان و جوانان، ملیت های تحت ستم ایران و جنبش محیط زیست ونیزعلیه تبعیض های جنسیتی، اسلامی سازی همه شئون زندگی و بی آینده سازی جوانان، نقض حقوق ملیت های تحت ستم ایران و نابودی محیط زیست جامعه ما می باشد. اکثر زنان، دانشجویان و جوانان، توده ملیت های تحت ستم ایران که در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند، و آسیب دیدگان از فاجعه زیست محیطی ساخته و پرداخته رژیم جمهوری اسلامی به توده کار و زحمت ایران تعلق دارند. این هم سرنوشتی طبقاتی موجب می شود که جنبش کارگری ایران به متحد اصلی این جنبش ها در مبارزه علیه تبعیض ها و ستم ها ی رنگارنگ تحمیل شده توسط رژیم جمهوری اسلامی مبدل شود.
ما نهادهای همبستگی جنبش کارگری ایران درخارج از کشور در این مقطع حساس و سرنوشت ساز که می رود به چهل سال حاکمیت رژیم جمهوری ایران پایان دهد؛ تلاش خواهیم کرد تا از طریق جلب توجه اتحادیه های کارگری پیشرو در سراسر جهان و نیز افکار عمومی مترقی و با همه توش و توان از جنبش کارگری و توده ای رو به اوج ایران پشتیبانی کنیم. سرنوشت آینده آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران به طور گسست ناپذیر با سرنوشت اتحاد و همبستگی طبقه کارگر در پیکارهای کنونی کارگران ایران پیوند خورده است.
پیش بسوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
اوت ۲۰۱۸

========
قطعنامه در رابطه با توطئه رژیم اسلامی علیه تشکلهای مستقل کارگری در ایران
به تشکلها و نهادهای کارگری در سراسر جهان
مردم ایران پس از چهار دهه حکومت سیاه سرکوب، بهره کشی و چپاول، علیه کلیت رژیم حاکم در سراسر ایران به پا خاسته و مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در دستور مبارزات مردم ایران قرار گرفته است. در این مبارزه سرنوشت ساز، جنبش کارگری ایران با مبارزات پیگیر، روزانه و سراسری و با ایجاد تشکلات مستقل خود، می کوشد در مقابل تمامی آلترناتیوهای ارتجاعی، حکومتی و امپریالیستی، همدوش سایر طبقات و اقشار مردمی و مبارز، آلترناتیو مستقل خود را ارائه دهد و با تحمل لجام گسیخته ترین سرکوب ها و تلفات و هزینه های طاقت فرسای فعالین کارگری که تا کنون پرداخته است، این راه سخت و پر پیچ و خم را هموار کند.

رژیم اسلامی ایران در تمامی طول حیات خود تلاش کرده است که با پرداختن هزینه بیکاری، زندان، شکنجه و سرکوب، با تشکل های دست ساز، نظیر شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمنهای صنفی، جنبش کارگری را خنثی و افشاء نمایند. این طرحها به مدد پایداری فعالین جنبش کارگری تا کنون با شکست همه جانبه مواجه شده است.
اکنون رژیم حاکم برای نجات خود از ورشکستگی کامل در برابر اراده جنبش کارگری، اقدام به ایجاد تشکل های دست سازدولتی به نام سندیکا و یا کانال های جعلی تشکل های کارگری در شبکه های اجتماعی با حمایت ارگان های امنیتی و پلیسی خود نموده است. به عنوان نمونه می توان از تلاش رژیم برای ایجاد یک سندیکای وابسته به ارگان های پلیسی- امنیتی در شرکت واحد، برای ایجاد شکاف در سندیکای کارگران شرکت واحد که دارای سابقه طولانی مبارزاتی است، نام برد. رژیمی که حتی نام سندیکا را یک جرم غیرقابل بخشش قلمداد می کرد برای شکاف انداختن در تشکلهای واقعی، اقدام به جعل سندیکاهای دولتی می کند؟!.
ایجاد این نوع تشکل های جعلی از سوی رژیم در همه بخش های جنبش کارگری مانند معلمان، پرستاران و پرسنل بخش بهداشت و درمان، بازنشستگان و نیز جنبش های اجتماعی دیگر نظیر جنبش دانشجوئی، زنان ، جنبش های ملیت های تحت ستم ایران نیز سابقه داشته و دارد.
ما از همه تشکلهای کارگری مترقی و پیشرو در سطح جهانی، کانون ها و نهادهای مدافع حقوق کارگران می خواهیم که با آگاهی کامل از توطئه های رژیم جمهوری اسلامی مانند گذشته بهر شکل ممکن و موثر ترفندهای رژیم را افشاء ساخته و از تشکل های واقعی کارگری و جنبش های اجتماعی در ایران دفاع کنید. شما که سابقه بیش از صدو پنجاه سال پیکارعلیه استبداد و سرمایه داری را با خود حمل می کنید به اهمیت حیاتی این پشتیبانی آگاه هستید. جنبش کارگری ایران در این لحظه از حیات سرنوشت ساز خود به پشتیبانی شما از تشکل های واقعی کارگری و افشاء توطئه های رژیم اسلامی نیاز دارد!
زنده باد تشکلهای مستقل کارگری
یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
http://nahadha.blogspot.com
nhkommittehamahangi@gmail.com
يكشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ اگوست ۲۰۱۸

========
پیام به کارگران و زحمتکشان در ایران
زنان و مردان کارگر و زحمتکش!
یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور درهانوفر(۲۵ و۲۶ اوت ۲۰۱۸) درودهای فراوان خود را به شما عزیزان میفرستد.
نهادهای همبستگی در شرایطی مجمع خود را برگزار می نماید، که سرمایه داری جهانی با بحران ساختاری که از سال۲۰۰۸ شروع شده و هنوز به قوت خودش باقی است میلیاردها کارگر و زحمتکش را از نظر معیشتی با معضل جدی روبرو نموده است. تاثیرات این بحران جامعه ایران را با اسفناک ترین شرایط اقتصادی سیاسی روبرو ساخته است. سقوط ریال در برابر ارز خارجی اکثریت جامعه را به ورطه فقر و گرسنکی کشانده است. چهره کریه سیاستهای نئولیبرالی و انتقال هزار ترلیم از بخش دولتی به بخش خصوصی انباشت هشتاد درصد نقدینگی دراختیار اقلیتی هفده و هیجده درصدی، اقتصاد ایران را با چنان بی ثباتی روبرو ساخته که در مدت بسیار کمی قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را تا پنجاه، شصت درصد نسبت به قبل کاهش داده است.
گرچه طبقه کارگر قبل از این بحران هم زیر خط فقر زندگی می کرد، برای مطالبات و حقوقهای معوقه هر روز در صحنه مبارزه با بورژوازی قرار داشت. اما امروزه با این بحران ارزی و گرانی سرسام آور حتی از حداقل مایحتاج زندگی محروم شده، و عملا و علنا خانواده های کارگر و زحمتکش برای گذران روزمره زندگی با دشواریهای جدی روبرو هستند.
اگر تا دیروز گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، حقوق های عقب مانده، اخراجهای گسترده، بیکاری میلیونی، تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی، قربانیان رو به افزایش حوادث محیط کار به خاطر سودجویی هرچه بیشتر سرمایه داران قراردادهای موقتی و پیمانی و حداقل دستمزدها زیر خط فقر شرایط غیر انسانی و غیر قابل تحملی را به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده بود. امروز بی ثباتی و از هم پاشیدگی اقتصادی جامعه ایران نه تنها میلیونها انسان را با بی افقی و ترس و واهمه مواجه ساخته بلکه علامت سوالی هم در مقابل اکثر مردم قرار داده بالاخره این وضعیت به کجا ختم خواهد شد؟
هر چند پاسخ به این سوال را توده های کارگر و زحمتکش در مبارزه بر علیه استبداد هار جمهوری اسلامی و در خیزش دیماه ۱۳۹۶ تحت عنوان «شورش گرسنگان» با زیر سوال بردن کل نظام سرمایه جمهوری اسلامی بدون توهم به این جناح و آن جناح در یک حرکت گسترده در بیش از صد شهر ایران پاسخ دادند، اما به علت غایب بودن نیروی اصلی یعنی طبقه کارگر و سازمان دهندگان آن نه تنها این خیزش فروکش کرد بلکه ابهاماتی هم در رابطه به باور مردم به نیروی خود در رقم زدن به سرنوشت خویش را رد درون جامعه ایجاد نموده است.
در شرایط فعلی با تشدید این بحران ارزی، فقر و گرسنگی روز افزون از یکطرف و فشارهای محیط کار و اجبار به چند نوبت کار کردن درروز، بسیاری از کارگران را از پا درآورده و سبب از هم پاشیدگی خانواده های کارگری شده است، در این میان زنان کارگر علاوه بر ستم مضاعف، ازکمترین دستمزد یا هیچ دستمزدی برخوردار بوده و درعین حال جزء اولین قربانیان جامعه اند. حمله و خشونت قرون وسطائی به دستفروشان، تهاجم به حریم زندگی کارگران مهاجر، تجاوزبه حقوق کودکان کار و خیابانی، و ناتوانی خانواده های کارگری در مقابل تامین معیشتی فرزندانشان صف کودکان گرسنه و خیابانی را گسترده تر نموده است. بازنشستگان پس ازعمری تلاش و کار، با چندر قاز حقوق بازنشستگی در بدترین موقعیت معیشتی قرار دارند. طیف وسیعی از جوانان بیکار، در جستجوی نان و اشتغال با اعتراض هر روزه برعلیه وضعیت موجودشان در تقابل با نیروهای سرمایه قرار دارند، کما اینکه بخش وسیعی از شورش گرسنگان دیماه را همین جوانان بیکارتشکیل می دادند. فعالین کارگری دائم تحت نظر و تعقیب بوده و هر روز با شرایط و خطرات بیشتری مواجه هستند، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اکثراً سرگردان و بلاتکلیف بوده و با وجود شرایط نامساعد محیط زندان و مبتلا به بیماری تلاشی برای معالجه آنها نمیشود. اخیرا حمله و ضرب و شتم به زندانیان سیاسی با انتقال داعشیها به بندهای آنها افزایش یافته و زندانیان را با خطر جدی مواجه نموده است.
اعتراضات، مبارزات، اعتصابات، راهپیماییها، تحصنها و سایر اشکال مقاومت و مبارزات شما کارگران تا به امروز، سازمانیابی و سازماندهی سراسری معلمین و دیگر مزدبگیران، نشا نۀ آن است که تن به ستم های طبقاتی نداده و برای دفاع از حقوق و کسب مطالباتتان فعالانه مبارزه میکنید. تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، همآهنگ و همسو کردن مبارزات کارگران در محل کار و بخشهای مختلف، حمایتهای روزافزون از مبارزات هم ¬طبقه¬ایها در سایر واحدها، شهرها و دیگر کشورها، تلفیق کار علنی و مخفی و … گامها و اشکال مؤثری از مبارزه است که تداوم آن به تغییر توازن قوا به پیشروی هر چه بیشترجنبش کارگری منجر خواهد شد.
ما اعضاء و نمایندگان نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، شرکت کننده در یازدهمین گردهمآ یی حضوری نهادهای همبستگی، با درود به شما کارگران مبارز، خود را جزیی از این طبقه عظیم دانسته و بار دیگر تعهد میکنیم که امر دفاع از حقوق کارگران را مهمترین وظیفۀ خود دانسته و میکوشیم با تمام توان پاسخگوی نیازهای مبارزاتی طبقه مان باشیم.
پیش بسوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری
سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

اوت ۲۰۱۸

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
=======
پیام به فعالین کارگری زندانی
زندانیان سیاسی وخانواده های آنان

مبارزه طبقه کارگر بر علیه نظام سرمایه داری برای دست یافتن به خواسته ها و مطالباتش، دربرابر نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی غیر قابل تحمل و با خطر همراه است. از این روست که هر حرکت اعتراضی کارگران با سرکوب و دستگیری، شلاق زنی و زندان پاسخ داده میشود. جمهوری اسلامی به هنگام بقدرت رسیدن وحشیانه دستاوردهای انقلاب را مورد تعرض قرار داد، و اولین تعرضش را با از بین بردن شوراهای کارگری در کارخانجات و دستگیری و شکنجه کارگران مبارز و انقلابی اغاز نمود. از آنزمان مبارزه بین طبقه کارگر و حکومت سرمایه داری اسلامی تا به امروزبیوقفه ادامه دارد. رژیم سرمایه از هر شگردی از اخراج از کار و شکنجه و دستگیری روزمره و اعدام کارگران تا به امروز استفاده کرده، تلاش نموده این مبارزات و مقاومتها را به عقب رانده، تا از این راه بتواند سلطه چپاولگرانه اش را بیشتر بر جامعه حاکم کند. اما از آنجائیکه طبقه کارگر برای بقایش در جدال با سرمایه چاره ایی جز مبارزه و نبرد طبقاتی ندارد، هیچوقت سرکوبگران و جنایتکاران جمهوری اسلامی نتوانسته اند مهر تعطلیلی بر این مبارزات بزنند. کارگران با اعتصابات و اعتراضات خود هر بار مصمم تر به میدان آمده اند و بهای سنگینی از اخراج، زندان و شکنجه و حکمهای سنگینی در ازای این اعتراضات پرداخته اند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با بکار گیری انواع ترفندها از متشکل شدن کارگران و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری تا کنون ممانعت بعمل آورده است. هر حرکتی برای متشکل شدن از طرف کارگران به زندان و اخراج ختم شده است. اما فعالین کارگری زندانی و دیگر زندانیان سیاسی با مقاومت و ایستادگی خود در مقابل سرکوبگران سرمایه، زندان را به عرصه دیگری از مبارزه طبقاتی تبدیل نموده و دشمن را به چالش کشیده اند.
دررژیمهای سرکوبگر، دستگیری و زندان تنها درمورد فعالین کارگری نیست. هرصدایی در مخالفت با سیاستهای ارتجاعی رژیم خطر دارد و زندان را پاسخگوی آن است. هدف از ایجاد زندان و شکنجه، درهم شکستن و خردکردن روحیه مقاومت و آرمانخواهی مبارزان، آزادیخواهان و مخالفین میباشد. زندانیان سیاسی بخوبی میدانند که هر چه مبارزه جدی‌تر و مخالفت ها گسترده ترمیگردد، اعمال آزار و شکنجه در مورد آنان جدی تر، پیچیده تر و وحشیانه ترصورت میگیرد. به بند کشیدن و کشتن مخالفان جمهوری اسلامی درتمامی طول ننگین این حکومت تا به امروز ادامه دارد. تاریخ دهه ی شصت و هفتاد سند سیاه حکومت تا به دندان مسلح سرمایه اسلامی با خون هزاران انسان کمونیست ، انقلابی و آزادیخواه نوشته شده است. اعدام هزاران کمونیست، انقلابی، نشان ترس و وحشت سرمایه از تداوم انقلاب و دستاورد هایش بود. رژیم سیاه جمهوری اسلامی اولین حمله اش را متوجه دستگیری و کشتار نیروهای کمونیست و انقلابی نمود. این کشتارها از نظر جمهوری اسلامی پایانی بود به انقلاب و دستاوردهایش. اما برای طبقات فرودست و زحمتکش جامعه ایران تازه آغازی بود از مبارزه با بورژوازی اسلامی و شکستن فضای رعب و وحشت.
در طی این سالیان نه تنها جنایات و نسل کشی سران و مزدوران حکومتی در تاریخ ثبت شده است، بلکه در طول سه دهه که از کشتار زندانیان سیاسی میگذرد و در حال حاضر در چند خیزش مردمی تداوم یافته است، خانواده های این عزیزان و نیروهای سیاسی و مردم آزاده جامعه ایران با زنده نگه داشتن نام این اسطوره های تاریخ بارها و بارها از طریق تجمع در خاوران، با برگزاری گرامیداشت و شبها و گردهمائی های اعتراضی تلاش کرده اند با اتحاد و همبستگی خود ضمن فراموش نشدن نام این مبارزان راه آزادی و برابری، در ادامه مبارزه اشان مصمم تر و پیگیرتر به راهشان ادامه بدهند.
خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین انسانهای آزادیخواه با مبارزه بی امان خود و تجمع در جلوی زندانها و منعکس کردن اخبار آن در رسانه ها کوشش نموده اند جنایات رژیم را افشاگری نموده و آزادی عزیزان خود را خواستار شوند.
مادران وخانواده های زندانیان سیاسی ازتوهین و تهدید و فشارهای حکومتی باکی نداشته و ندارند و باروحیه ای رزمنده ومصصم تر و با ایستادگی بیشتر درمقابل سرکوبگران رژیم ایستاده اند. یکی ازمکانهای اعتراضی و حضورجمعی مادران و خانواده ها، خاوران میباشد. گلستان خاوران، نماد آزادیخواهی و رادیکالیسم است، نماد آرزوهای تحقق نیافته انقلابیون وچندین نسل است که شجاعانه در برابرموج وحاکمیت ارتجاعی به مبارزه برخاستند. تجمع این عزیزان دراین مکان بارها و بارها، لرزه برتن حاکمان جنایتکارسرمایه انداخته است، تا جائیکه با انواع فشار و حیله تلاش کرده اند از حضور خانواده ها دراین مکان جلوگیری نمایند .اما شما خانواده های عزیز با اتحاد وهمبستگی تان توطئه مزدوران را خنثی و به آنها ثابت نموده اید، در هرمحل و مکانی از خاوران و از پارک لاله تا جلو زندانها، راه فرزندان خود را با مقاومت و مبارزه ادامه داده‌ و همچنان خواهید داد.
اخیرا که جامعه ایران با بحران اقتصادی و سیاسی شدیدی روبرو است و قدرت خرید توده های زحمتکش تا جایی کاهش یافته که اکثریت مردم جامعه با شرایط اسفناکی روبرو هستند، و چاره ایی جز این نیست که «شورش گرسنگان» با بپاخواستن و مبارزه با دیکتاتورهای سرمایه داری شرایط را به نفع اکثریت جامعه تغییر دهند.. با تشدید شدن این مبارزات است که توده های به خشم آمده مردم قادر خواهند بود درهای زندان را شکسته و آزادی کل زندانیان سیاسی را تضمین نمایند، بار دیگر نشان دهند با درس گرفتن از انقلاب۵۷ مردم ایران خواهند توانست، آزادی بی قید و شرط انسانهای انقلابی و آزادیخواه را با مبارزات خود تضمین نمایند!
ما، شرکت کنندگان در یازدهمین گرد هم آئی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور به شما فعالین مبارزکارگری دربند ، شما زندانیان سیاسی مقاوم و خستگی ناپذیر، شما مادران وخانواده های جانباختگان وزندانیان سیاسی که با روحیه انقلابی و مقاومت خود، سنگرآزادگی را پاس می‌دارید، درود میفرستیم و همراه و همگام با شما برای آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالین کارگری دربند، همچنان مبارزه خواهیم کرد.

نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
درهای زندانها را بشکنید، زنجیرها را بازگشاید!
یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی باجنبش کارگری درایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
اوت۲۰۱۸

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s